Dane finansowe

Udział podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 największych podgrup branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Udział w sumie aktywów

Trzy największe podgrupy branżowe pod względem sumy aktywów razem tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to przetwórstwo przemysłowe (518,1 mld zł), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (270,1 mld zł) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (236,3 mld zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy największe podgrupy branżowe pod względem sumy kapitałów własnych tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to przetwórstwo przemysłowe (262,1 mld zł), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (181,3 mld zł) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (134,2 mld zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy największe podgrupy branżowe pod względem sumy przychodów netto tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to przetwórstwo przemysłowe (679,7 mld zł), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (557,2 mld zł) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (162,3 mld zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Trzy największe podgrupy branżowe pod względem sumy dodatnich wyników netto tworzyły w 2010 r. największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to przetwórstwo przemysłowe (29,6 mld zł), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (15,5 mld zł) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,2 mld zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 największych podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Udział w sumie aktywów

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem sumy aktywów razem zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to handel energią elektryczną (76,5 mld zł), wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (76,3 mld zł) oraz działalność holdingów finansowych (73,7 mld zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem sumy kapitałów własnych zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność holdingów finansowych (70,1 mld zł), handel energią elektryczną (53,7 mld zł) oraz wytwarzanie energii elektrycznej (37,8 mld zł).

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem sumy przychodów netto zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (85,3 mld zł), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (81,2 mld zł) oraz handel energią elektryczną (62,8 mld zł).

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem sumy dodatnich wyników netto zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wytwarzanie energii elektrycznej (5,5 mld zł), górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (4,6 mld zł) oraz handel energią elektryczną (4,2 mld zł).