Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje produkcję i rozpowszechnianie informacji i dóbr kultury, przekazywanie lub rozpowszechnianie tych dóbr, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie informacji.

Sekcja ta obejmuje:

  • działalność wydawniczą, włącznie z publikowaniem oprogramowania (odpowiednie podklasy działu 58),
  • działalność związaną z produkcją filmów i nagrań dźwiękowych (odpowiednie podklasy działu 59),
  • działalność radiofoniczną i telewizyjną (odpowiednie podklasy działu 60),
  • telekomunikację (odpowiednie podklasy działu 61)
  • działalność w zakresie technologii informatycznych (odpowiednie podklasy działu 62),
  • pozostałą działalność usługową w zakresie informacji (odpowiednie podklasy działu 63).

Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści społeczeństwu poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, poprzez Internet, jako wyroby multimedialne takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM.

Działalności związane z produkcją i nadawaniem programów telewizyjnych, mieszczące się w odpowiednich podklasach działów 59, 60 i 61, odzwierciedlają różne etapy tych procesów.

Działalność związana z produkcją filmów, seriali telewizyjnych mieści się w odpowiednich podklasach działu 59.

Natomiast stworzenie całego programu telewizyjnego obejmuje elementy z odpowiednich podklas działu 59 lub elementy (takie jak programy informacyjne "na żywo") z odpowiednich podklas działu 60.

Dział 60 obejmuje także nadawanie programów przez ich producenta. Nadawanie całego programu telewizyjnego przez osoby trzecie, tzn. bez wprowadzania zmian do programów, mieści się w odpowiednich podklasach działu 61.

Transmisja programów może odbywać się przez stacje satelitarne lub sieć kablową i mieści się w odpowiednich podklasach działu 61.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 105 322 aktywne podmioty działające w tej branży, o 6,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200979 096
31 marca 201081 354
30 czerwca 201083 979
30 września 201086 434
31 grudnia 201088 178
31 marca 201188 735
30 czerwca 201190 392
30 września 201190 867
31 grudnia 201191 318
31 marca 201291 443
30 czerwca 201292 904
30 września 201294 129
31 grudnia 201295 680
31 marca 201396 658
30 czerwca 201398 632
30 września 2013100 660
31 grudnia 2013101 923
31 marca 2014103 361
30 czerwca 2014105 322
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,5% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

mazowieckie33 18231,5%
śląskie10 60710,1%
wielkopolskie9 8499,4%
małopolskie9 4228,9%
dolnośląskie8 6148,2%
pomorskie6 2495,9%
łódzkie5 0654,8%
zachodniopomorskie3 8023,6%
kujawsko-pomorskie3 5993,4%
podkarpackie3 3513,2%
lubelskie3 0232,9%
świętokrzyskie1 7781,7%
podlaskie1 7621,7%
warmińsko-mazurskie1 7321,6%
lubuskie1 6441,6%
opolskie1 6431,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 24 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza74 03770,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością20 95419,9%
spółki cywilne7 5017,1%
spółki jawne9060,9%
spółki akcyjne8310,8%
spółki komandytowe6270,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych1370,1%
spółki komandytowo-akcyjne1350,1%
spółdzielnie780,1%
stowarzyszenia270,0%
pozostałe890,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych95 96091,1%
własność prywatna krajowa pozostała3 6803,5%
własność zagraniczna2 6312,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 1501,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej6970,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej6260,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3720,4%
własność skarbu państwa370,0%
własność samorządowa320,0%
własność państwowych osób prawnych290,0%
pozostałe1080,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,2% podmiotów) i od 10 do 49 (2,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych102 33697,2%
od 10 do 49 zatrudnionych2 5452,4%
od 50 do 249 zatrudnionych3630,3%
powyżej 250 zatrudnionych780,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 6 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to telekomunikacja (42,6 mld zł), działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana (12,3 mld zł) oraz nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (8,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Informacja i komunikacja (PKD J)115 255 443 353,0360 135 178 443,5373 461 484 053,578 034 382 274,447,013,410,947,8
Telekomunikacja (PKD 61)76 178 703 530,1140 599 513 479,1242 576 671 713,775 645 333 758,617,413,913,346,7
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana (PKD 62)13 003 300 080,748 134 436 002,1812 291 351 294,16984 893 835,817,612,18,037,4
Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60)13 917 711 094,344 075 277 315,598 063 406 672,06575 186 937,554,114,17,170,7
Działalność wydawnicza (PKD 58)7 537 640 615,104 571 367 354,156 323 435 033,31507 036 998,576,711,18,039,4
Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)1 963 287 375,241 286 962 627,142 388 754 172,51245 831 973,3912,519,110,334,5
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59)2 654 800 657,501 467 621 665,351 817 865 167,7676 098 770,512,95,24,244,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 454 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (8,4 mld zł), POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA-CENTERTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,7 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,7 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA28 617 000 000,2412 900 000 000,008 434 000 000,001 023 000 000,003,67,912,154,9
POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA-CENTERTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 096 000 000,004 298 000 000,007 707 000 000,21762 000 000,0010,717,79,939,4
Grupa Kapitałowa POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 222 735 768,433 712 644 027,347 673 069 504,531 108 986 736,4513,529,914,554,9
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 269 417 115,823 758 550 694,667 672 480 895,471 151 909 502,3713,930,715,054,6
POLSKA TELEFONIA CYFROWA SPÓŁKA AKCYJNA13 452 126 000,0010 209 595 000,007 344 762 000,001 419 888 000,3910,613,919,324,1
Grupa Kapitałowa ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA7 901 248 000,005 839 443 000,363 237 733 000,00498 894 000,006,38,515,426,1
Grupa Kapitałowa TVN SPÓŁKA AKCYJNA5 191 482 000,001 238 685 000,002 490 697 000,0045 861 000,240,93,71,876,1
Grupa Kapitałowa P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 649 352 000,00670 895 000,002 003 006 000,1121 623 000,000,63,21,181,6
TELEWIZJA POLSKASPÓŁKA AKCYJNA1 492 969 406,93979 437 743,591 723 363 729,497 724 467,170,50,80,534,4
TVN SPÓŁKA AKCYJNA5 536 270 000,002 022 482 000,001 665 723 000,00276 874 000,345,013,716,663,5
Grupa Kapitałowa NETIASPÓŁKA AKCYJNA2 568 569 000,002 297 546 000,351 569 296 000,00263 895 000,0010,311,516,810,6
NETIASPÓŁKA AKCYJNA2 559 209 000,002 296 046 000,291 521 265 000,00267 032 000,0010,411,617,610,3
Grupa Kapitałowa CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA1 015 195 000,2210 733 000,001 482 463 000,00258 470 000,0025,51 000,017,498,9
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA1 594 289 000,0010 733 000,141 473 540 000,00884 166 000,0055,51 000,060,099,3
Grupa Kapitałowa IBM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ707 159 910,39132 000 864,001 378 169 976,0041 993 803,005,931,83,181,3
P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 680 876 000,38653 054 000,001 356 834 000,00-526 863 000,00-14,3-80,7-38,882,3
CANAL + CYFROWY SPÓŁKA AKCYJNA872 156 000,00465 506 000,001 314 089 000,26115 822 000,0013,324,98,846,6
HEWLETT-PACKARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)471 867 000,00103 609 000,191 186 476 000,0096 776 000,0020,593,48,278,0
ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA4 898 611 000,004 306 893 000,001 168 375 000,00422 453 000,208,69,836,212,1
IBM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ609 360 099,4287 005 708,001 141 407 012,0034 362 037,005,639,53,085,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.