1. Definicje

  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rynkometr.pl, jego oprogramowanie i bazy danych;
  3. Usługi – wszystkie usługi oferowane w Serwisie;
  4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu;
  5. Administrator Serwisu – MGBI sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000533676, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł opłaconym w całości, NIP 7010446505, REGON 360001489;
 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usług Serwisu.
  2. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z oferowanych Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Świadczone Usługi

  1. Serwis w ramach świadczonych Usług umożliwia Użytkownikom przeglądanie bazy informacji statystycznych o polskiej gospodarce i działających w Polsce podmiotach gospodarczych, zbudowanej na podstawie jawnych i ogólnodostępnych danych pochodzących z różnych źródeł, w szczególności z publicznych rejestrów i dokumentów urzędowych.
  2. Administrator Serwisu dokłada starań, aby publikowane w nim dane i zestawienia statystyczne dotyczące polskiej gospodarki i działających w Polsce podmiotów gospodarczych przygotowywane były według właściwej metodologii i odzwierciedlały rzeczywisty stan.
 4. Warunki korzystania z Serwisu

  1. Dostęp do Usług Serwisu jest bezpłatny dla wszystkich Użytkowników.
  2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany statusu wybranych Usług tj. do wprowadzenia opłat za dostęp bądź wymogu wcześniejszej rejestracji.
  3. Serwis i jego elementy, w szczególności oprogramowanie i bazy danych, są chronione przepisami prawa polskiego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.; Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Prawa autorskie do Serwisu i jego elementów przysługują tylko i wyłącznie Administratorowi Serwisu.
  4. Do korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka XHTML w wersji 1.1 lub wyższej, języka JavaScript w wersji 1.5 lub wyższej oraz kaskadowych arkuszy stylów (CSS) w wersji 2.1 lub wyższej.
  5. Użytkownicy nie mogą korzystać z oferowanych Usług w sposób powodujący nadmierne obciążenie infrastruktury technicznej Serwisu (np. wysyłając do serwera znaczną liczbę żądań HTTP w krótkim okresie).
  6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikom nieprzestrzegającym postanowień Regulaminu.
 5. Odpowiedzialność

  1. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z Głównym Urzędem Statystycznym, Działem Monitora Polskiego "B" przy Centrum Usług Wspólnych ani innymi instytucjami publicznymi.
  2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się w Serwisie niedokładnej, błędnej, nieprawdziwej informacji oraz za sposób jej użycia. Serwis nie może być traktowany jako oficjalne źródło informacji, które może wywierać wpływ na jakąkolwiek sytuację prawną lub faktyczną.
 6. Postanowienia końcowe

  1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw właściwych.
  3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go w Serwisie i jest dostępny pod adresem www.rynkometr.pl/inne/regulamin.