Rynkometr.pl to baza wiedzy o polskiej gospodarce i tworzących ją przedsiębiorcach, a także największy ogólnodostępny ranking finansowy polskich firm w internecie. Agregujemy informacje pochodzące z różnych źródeł i prezentujemy je w czytelnej formie dla każdej z 1 650 podgrup branżowych według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 i dla całej gospodarki.

W aktualnej wersji serwisu udostępniamy użytkownikom kwartalne dane statystyczne (począwszy od 31 grudnia 2009 r.) z prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wybrane informacje z opublikowanych w Monitorze Polskim "B" sprawozdań finansowych 12 297 największych podmiotów, przypisanych do poszczególnych grup branżowych na podstawie zadeklarowanego w rejestrze REGON kodu przeważającej działalności (według PKD 2007).

Dla większości grup branżowych zebrane informacje podzielone zostały na siedem sekcji:

 • Liczba podmiotów - wykresy prezentujące liczbę wszystkich jednostek gospodarczych i najważniejszych podmiotów działających w branży,
 • Lokalizacja - mapy, na których pokazano położenie geograficzne siedzib podmiotów z branży,
 • Formy prawne - wykresy przedstawiające najczęściej wybierane formy prawne, w jakich prowadzone są podmioty z branży,
 • Formy własności - wykresy ilustrujące udział poszczególnych grup inwestorów (prywatni lub publiczni, krajowi lub zagraniczni) w branży,
 • Grupy zatrudnienia - dane o liczbie podmiotów z branży należących do czterech grup pod względem wielkości zatrudnienia,
 • Dane finansowe - sekcja podzielona na trzy mniejsze części:
  • Zbiorcze dane finansowe - zsumowane najważniejsze wielkości ekonomiczne i uśrednione wskaźniki finansowe dla największych podmiotów z branży,
  • Udział podgrup branżowych i podklas PKD - udział największych podgrup branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do danej branży w sumie aktywów, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto dla największych podmiotów z branży,
  • Wykresy kwantylowe - wykresy ilustrujące funkcje kwantylowe najważniejszych wielkości ekonomicznych oraz wskaźników finansowych dla największych podmiotów z branży;
 • Ranking firm - wykresy przedstawiające szacunkowe udziały rynkowe i tabela rankingowa zawierająca najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) dla największych podmiotów z branży.

Przygotowane przez nas zestawienia mogą być przydatne:

 • do oceny sytuacji finansowej wybranych branż i działających w nich podmiotów gospodarczych,
 • przy szacowaniu wielkości rynku oraz udziału rynkowego największych podmiotów w wybranych branżach,
 • przy wyszukiwaniu najbardziej rentownych branż, w których warto rozpocząć działalność,
 • do poszerzenia własnej wiedzy o strukturze polskiej gospodarki.

Rankingi największych podmiotów (firm i innych instytucji)

Najważniejszy element naszej witryny stanowią rankingi finansowe dla 12 297 podmiotów, które opublikowały w Monitorze Polskim "B" swoje sprawozdania finansowe - jednostkowe, skonsolidowane bądź w obu wariantach - za 2010 rok lub podobny okres obrachunkowy, którego większa część przypadała na ten rok.

Zgodnie z nieobowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w Monitorze Polskim "B" roczne sprawozdania finansowe miały obowiązek publikować:

 • banki oraz zakłady ubezpieczeń,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
 • pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
  1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Aby zapewnić porównywalność wielkości ekonomicznych i uzyskać obraz realnej gospodarki, w naszych zestawieniach pominęliśmy podmioty działające na rynkach finansowych (banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie itp.).

Przy analizie tabel rankingowych warto pamiętać, że mimo możliwych sankcji karnych za niewypełnienie tego obowiązku, nie wszystkie podmioty spełniające podane wyżej warunki publikowały swoje sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim "B". Z tego powodu w tabelach rankingowych dla niektórych branż może brakować pojedynczych jednostek gospodarczych, które nie przekazywały swoich sprawozdań do publikacji, a które z uwagi na osiągnięte wyniki finansowe powinny się tam znaleźć.

Jeśli masz pytania dotyczące działania serwisu oraz publikowanych treści, skontaktuj się z nami!