Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje finansowanie i administrowanie programów rządowych związanych z zabezpieczeniem społecznym, takim jak:

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych),
  • zaopatrzenie emerytalne (np. służb mundurowych, inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów itp.),
  • zabezpieczenia społeczne na wypadek bezrobocia,
  • powszechne ubezpieczenia zdrowotne.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • nieobowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 65.30.Z,
  • działalności ośrodków pomocy społecznej (bez zakwaterowania), sklasyfikowanej w 88.10.Z, 88.99.Z

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 25 aktywnych podmiotów działających w tej branży, tyle samo co rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200927
31 marca 201027
30 czerwca 201026
30 września 201026
31 grudnia 201026
31 marca 201126
30 czerwca 201128
30 września 201127
31 grudnia 201127
31 marca 201225
30 czerwca 201225
30 września 201225
31 grudnia 201225
31 marca 201325
30 czerwca 201325
30 września 201325
31 grudnia 201325
31 marca 201425
30 czerwca 201425
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (40,0% ogółu), wielkopolskie (8,0% ogółu) oraz pomorskie (4,0% ogółu).

mazowieckie1040,0%
wielkopolskie28,0%
pomorskie14,0%
podlaskie14,0%
świętokrzyskie14,0%
warmińsko-mazurskie14,0%
podkarpackie14,0%
śląskie14,0%
dolnośląskie14,0%
lubelskie14,0%
kujawsko-pomorskie14,0%
lubuskie14,0%
łódzkie14,0%
małopolskie14,0%
zachodniopomorskie14,0%
opolskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to państwowe jednostki organizacyjne (76,0% podmiotów) oraz fundusze (12,0% podmiotów).

państwowe jednostki organizacyjne1976,0%
fundusze312,0%
spółki akcyjne14,0%
organy władzy, administracji rządowej14,0%
indywidualna działalność gospodarcza14,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność skarbu państwa (72,0% podmiotów) oraz własność państwowych osób prawnych (12,0% podmiotów).

własność skarbu państwa1872,0%
własność państwowych osób prawnych312,0%
własność prywatna krajowa pozostała28,0%
własność krajowych osób fizycznych14,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej14,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 10 do 49 (64,0% podmiotów) i od 0 do 9 (20,0% podmiotów) osób.

od 10 do 49 zatrudnionych1664,0%
od 0 do 9 zatrudnionych520,0%
powyżej 250 zatrudnionych312,0%
od 50 do 249 zatrudnionych14,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD 84.30.Z)8 393 936 861,581 806 351 077,0057 183 628 908,23-1 739 696 078,70-20,7-96,3-3,078,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (57,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA8 393 936 861,581 806 351 077,3857 183 628 908,23-1 739 696 078,70-20,7-96,3-3,078,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.