Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje:

  • działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez centralne i naczelne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej i organy samorządowe w zakresie sprawowania funkcji wewnętrznej państwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej, kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostałej socjalnej,
  • działalność wykonawczą związaną ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych i obronności,
  • działalność w sferze ochrony bezpieczeństwa państwa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • działalność wymiaru sprawiedliwości łącznie z wykonywaniem wyroków sądowych, z wyłączeniem działalności komorników,
  • działalność straży pożarnej finansowaną ze środków społecznych,
  • działalność związaną z obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi.

W Sekcji O nie została ujęta cała działalność prowadzona przez organy administracji publicznej. Na przykład:

  • działalność w zakresie kierowania realizacją programów dotyczących edukacji ujęta jest w  niniejszej Sekcji, ale proces edukacji mieści się w odpowiednich podklasach Sekcji P Edukacja,
  • kierowanie ochroną zdrowia mieści się w niniejszej Sekcji, ale działalność szpitali, włączając szpitale wojskowe i więzienne ujęta jest w odpowiednich podklasach Sekcji Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Niektóre rodzaje działalności opisane w tej Sekcji mogą być prowadzone przez organy administracji publicznej innej niż rządowa.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 26 871 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200926 719
31 marca 201026 754
30 czerwca 201026 764
30 września 201026 782
31 grudnia 201026 819
31 marca 201126 743
30 czerwca 201126 786
30 września 201126 796
31 grudnia 201126 906
31 marca 201226 867
30 czerwca 201226 880
30 września 201226 886
31 grudnia 201226 865
31 marca 201326 813
30 czerwca 201326 823
30 września 201326 835
31 grudnia 201326 858
31 marca 201426 865
30 czerwca 201426 871
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (12,9% ogółu), wielkopolskie (10,3% ogółu) oraz lubelskie (9,1% ogółu).

mazowieckie3 46212,9%
wielkopolskie2 75910,3%
lubelskie2 4589,1%
łódzkie2 1548,0%
małopolskie2 1037,8%
podkarpackie1 9237,2%
śląskie1 7756,6%
dolnośląskie1 5105,6%
kujawsko-pomorskie1 4525,4%
świętokrzyskie1 2854,8%
pomorskie1 2204,5%
warmińsko-mazurskie1 1054,1%
podlaskie1 0684,0%
zachodniopomorskie1 0403,9%
opolskie8823,3%
lubuskie6752,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to stowarzyszenia (60,3% podmiotów), organy władzy, administracji rządowej (11,1% podmiotów) oraz wspólnoty samorządowe (10,9% podmiotów).

stowarzyszenia16 20260,3%
organy władzy, administracji rządowej2 97511,1%
wspólnoty samorządowe2 92410,9%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne2 69610,0%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne7642,8%
państwowe jednostki organizacyjne6052,3%
sądy i trybunały3221,2%
organy kontroli państwowej i ochrony prawa1330,5%
indywidualna działalność gospodarcza830,3%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne780,3%
pozostałe890,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (60,3% podmiotów), własność samorządowa (24,1% podmiotów) oraz własność skarbu państwa (15,0% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała16 21460,3%
własność samorządowa6 46424,1%
własność skarbu państwa4 02815,0%
własność krajowych osób fizycznych1100,4%
własność zagraniczna280,1%
własność państwowych osób prawnych190,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (76,1% podmiotów) i od 10 do 49 (12,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych20 44076,1%
od 10 do 49 zatrudnionych3 39412,6%
od 50 do 249 zatrudnionych2 5989,7%
powyżej 250 zatrudnionych4391,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD O)13 327 639 547,404 533 611 650,7960 972 570 250,81-1 705 574 013,83-12,8-37,6-2,866,0
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD 84)13 327 639 547,404 533 611 650,7960 972 570 250,81-1 705 574 013,83-12,8-37,6-2,866,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 9 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (57,2 mld zł), AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (2,0 mld zł) oraz POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (772,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA8 393 936 861,581 806 351 077,3857 183 628 908,23-1 739 696 078,70-20,7-96,3-3,078,5
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA1 039 168 450,01274 274 447,732 016 426 694,47125 573 163,5112,145,86,273,6
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI249 843 582,6633 717 889,47772 753 064,91-770 599,73-0,3-2,3-0,186,5
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU968 934 206,92461 113,24439 848 433,516 152,570,01,30,0100,0
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO320 903 712,29230 561 365,45314 369 131,7220 148 359,706,38,76,428,2
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH2 269 299 223,572 144 783 246,66195 285 149,80-110 788 069,04-4,9-5,2-56,75,5
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI12 605 327,139 002 265,5818 251 326,172 021 590,4016,022,511,128,6
OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI37 759 931,121 513 427,3216 501 650,76-495 434,88-1,3-32,7-3,096,0
KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ35 188 253,1632 946 819,4315 505 891,98-1 573 096,87-4,5-4,8-10,26,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.