Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD O)13 327 639 547,404 533 611 650,7960 972 570 250,81-1 705 574 013,83-12,8-37,6-2,866,0
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD 84)13 327 639 547,404 533 611 650,7960 972 570 250,81-1 705 574 013,83-12,8-37,6-2,866,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podklasę PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (57,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD O)13 327 639 547,404 533 611 650,7960 972 570 250,81-1 705 574 013,83-12,8-37,6-2,866,0
Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD 84.30.Z)8 393 936 861,581 806 351 077,0057 183 628 908,23-1 739 696 078,70-20,7-96,3-3,078,5
Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z)4 539 850 789,732 462 238 961,593 442 564 668,5016 042 237,290,40,70,545,8
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD 84.11.Z)393 851 896,09265 021 612,20346 376 674,0818 079 827,584,66,85,232,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.