Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność administracji publicznej w zakresie kierowania przedsięwzięciami, włącznie z przyznawaniem subwencji różnym sektorom gospodarki, związanymi z:
  • rolnictwem,
  • gospodarką gruntami,
  • energetyką, kopalnictwem i wydobywaniem,
  • infrastrukturą,
  • transportem,
  • komunikacją,
  • hotelarstwem i turystyką,
  • handlem hurtowym i detalicznym,
 • działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych, której celem jest poprawa efektywności gospodarowania,
 • ewidencję pojazdów i wydawanie praw jazdy,
 • prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie państwowych ewidencji,
 • działalność związaną z rynkiem siły roboczej,
 • wdrażanie środków regionalnej polityki rozwojowej, np. w celu zredukowania bezrobocia.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 399 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 375
31 marca 20101 373
30 czerwca 20101 371
30 września 20101 368
31 grudnia 20101 376
31 marca 20111 378
30 czerwca 20111 386
30 września 20111 386
31 grudnia 20111 385
31 marca 20121 378
30 czerwca 20121 379
30 września 20121 378
31 grudnia 20121 379
31 marca 20131 378
30 czerwca 20131 379
30 września 20131 380
31 grudnia 20131 381
31 marca 20141 381
30 czerwca 20141 399
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (12,2% ogółu), wielkopolskie (8,8% ogółu) oraz dolnośląskie (7,6% ogółu).

mazowieckie17112,2%
wielkopolskie1238,8%
dolnośląskie1067,6%
śląskie1037,4%
podkarpackie997,1%
zachodniopomorskie946,7%
łódzkie876,2%
pomorskie846,0%
lubelskie805,7%
małopolskie805,7%
kujawsko-pomorskie765,4%
warmińsko-mazurskie715,1%
świętokrzyskie705,0%
podlaskie564,0%
opolskie503,6%
lubuskie493,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to organy władzy, administracji rządowej (57,9% podmiotów), powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (28,9% podmiotów) oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (3,1% podmiotów).

organy władzy, administracji rządowej81057,9%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne40428,9%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne443,1%
wspólnoty samorządowe433,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne392,8%
państwowe jednostki organizacyjne282,0%
organy kontroli państwowej i ochrony prawa191,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością70,5%
indywidualna działalność gospodarcza40,3%
instytucje gospodarki budżetowej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność skarbu państwa (61,0% podmiotów) oraz własność samorządowa (38,0% podmiotów).

własność skarbu państwa85461,0%
własność samorządowa53138,0%
własność krajowych osób fizycznych80,6%
własność państwowych osób prawnych50,4%
własność prywatna krajowa pozostała10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 10 do 49 (39,9% podmiotów) i od 0 do 9 (38,8% podmiotów) osób.

od 10 do 49 zatrudnionych55839,9%
od 0 do 9 zatrudnionych54338,8%
od 50 do 249 zatrudnionych27819,9%
powyżej 250 zatrudnionych201,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z)4 539 850 789,732 462 238 961,593 442 564 668,5016 042 237,290,40,70,545,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (2,0 mld zł) oraz POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (772,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA1 039 168 450,01274 274 447,732 016 426 694,47125 573 163,5112,145,86,273,6
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI249 843 582,6633 717 889,47772 753 064,91-770 599,73-0,3-2,3-0,186,5
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU968 934 206,92461 113,24439 848 433,516 152,570,01,30,0100,0
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH2 269 299 223,572 144 783 246,66195 285 149,80-110 788 069,04-4,9-5,2-56,75,5
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI12 605 327,139 002 265,5818 251 326,172 021 590,4016,022,511,128,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.