Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz terenowe organy administracji publicznej,
 • zarządzanie i nadzór nad sprawami podatkowymi w zakresie:
  • funkcjonowania systemu podatkowego,
  • poboru cła/podatków od produktów oraz prowadzenie dochodzeń w sprawach o naruszenie prawa podatkowego,
  • działalności służb celnych,
 • realizowanie budżetu państwa oraz zarządzanie funduszami publicznymi i zadłużeniem publicznym:
  • zbieranie i gromadzenie środków pieniężnych oraz kontrola w zakresie ich dystrybucji,
 • działalność związaną z ogólną (społeczną) polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych oraz zarządzanie związanych z nią funduszami,
 • działalność związaną z ogólnopaństwowym planowaniem społeczno-gospodarczym,
 • działalność służb statystycznych na różnych szczeblach administracji publicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności związanej z zarządzaniem budynkami stanowiącymi własność rządową lub zajmowanymi przez rząd, sklasyfikowanej w 68.32.Z,
 • prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących poprawy warunków życia ludności i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele, sklasyfikowanej w 84.12.Z,
 • prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących poprawy efektywności gospodarowania oraz konkurencyjności, sklasyfikowanej w 84.13.Z,
 • prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących obrony narodowej i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele, sklasyfikowanej w 84.22.Z,
 • działalności archiwów rządowych, sklasyfikowanej w 91.01.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 222 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,3% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 136
31 marca 20107 136
30 czerwca 20107 142
30 września 20107 141
31 grudnia 20107 147
31 marca 20117 136
30 czerwca 20117 135
30 września 20117 135
31 grudnia 20117 262
31 marca 20127 255
30 czerwca 20127 248
30 września 20127 247
31 grudnia 20127 249
31 marca 20137 245
30 czerwca 20137 241
30 września 20137 245
31 grudnia 20137 244
31 marca 20147 241
30 czerwca 20147 222
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,4% ogółu), wielkopolskie (8,8% ogółu) oraz lubelskie (7,8% ogółu).

mazowieckie97013,4%
wielkopolskie6388,8%
lubelskie5627,8%
małopolskie5227,2%
dolnośląskie5157,1%
śląskie5137,1%
łódzkie5097,0%
podkarpackie4446,1%
kujawsko-pomorskie4145,7%
pomorskie3755,2%
zachodniopomorskie3474,8%
warmińsko-mazurskie3454,8%
podlaskie3254,5%
świętokrzyskie2884,0%
lubuskie2393,3%
opolskie2163,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to wspólnoty samorządowe (39,5% podmiotów), gminne samorządowe jednostki organizacyjne (34,6% podmiotów) oraz organy władzy, administracji rządowej (19,4% podmiotów).

wspólnoty samorządowe2 85439,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne2 49734,6%
organy władzy, administracji rządowej1 39819,4%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne3244,5%
państwowe jednostki organizacyjne680,9%
organy kontroli państwowej i ochrony prawa500,7%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne210,3%
indywidualna działalność gospodarcza80,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10,0%
fundusze10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (78,9% podmiotów), własność skarbu państwa (21,0% podmiotów) oraz własność państwowych osób prawnych (0,1% podmiotów).

własność samorządowa5 69678,9%
własność skarbu państwa1 51821,0%
własność państwowych osób prawnych40,1%
własność krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność prywatna krajowa pozostała10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (51,7% podmiotów) i od 10 do 49 (27,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 73151,7%
od 10 do 49 zatrudnionych1 98127,4%
od 50 do 249 zatrudnionych1 33718,5%
powyżej 250 zatrudnionych1732,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD 84.11.Z)393 851 896,09265 021 612,20346 376 674,0818 079 827,584,66,85,232,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO (314,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO320 903 712,29230 561 365,45314 369 131,7220 148 359,706,38,76,428,2
OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI37 759 931,121 513 427,3216 501 650,76-495 434,88-1,3-32,7-3,096,0
KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ35 188 253,1632 946 819,4315 505 891,98-1 573 096,87-4,5-4,8-10,26,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.