Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje:

  • gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie) różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów.

Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może być przeznaczony do składowania albo stać się produktem wejściowym dla innego procesu produkcyjnego.

  • działalność w zakresie dostawy wody, która często prowadzona jest w połączeniu z działalnością w zakresie oczyszczania ścieków przez tę samą jednostkę, ale może być prowadzona także przez odrębne jednostki.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 597 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200910 075
31 marca 201010 283
30 czerwca 201010 510
30 września 201010 713
31 grudnia 201010 864
31 marca 201111 058
30 czerwca 201111 193
30 września 201111 271
31 grudnia 201111 297
31 marca 201211 427
30 czerwca 201211 663
30 września 201211 770
31 grudnia 201211 864
31 marca 201312 067
30 czerwca 201312 374
30 września 201312 408
31 grudnia 201312 395
31 marca 201412 478
30 czerwca 201412 597
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,9% ogółu), śląskie (12,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie2 13316,9%
śląskie1 60912,8%
wielkopolskie1 30810,4%
małopolskie1 0528,4%
dolnośląskie9247,3%
łódzkie7345,8%
pomorskie7185,7%
kujawsko-pomorskie6995,5%
zachodniopomorskie5804,6%
świętokrzyskie5404,3%
lubelskie5074,0%
podkarpackie4413,5%
warmińsko-mazurskie4073,2%
lubuskie3933,1%
podlaskie2852,3%
opolskie2672,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (54,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 85154,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 39426,9%
spółki cywilne8006,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne7305,8%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach3122,5%
spółki jawne1511,2%
spółki akcyjne1381,1%
spółki komandytowe940,7%
wspólnoty samorządowe480,4%
spółdzielnie310,2%
pozostałe480,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (75,1% podmiotów), własność samorządowa (13,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 45975,1%
własność samorządowa1 66213,2%
własność prywatna krajowa pozostała6745,4%
własność zagraniczna2512,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1321,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1040,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej900,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej630,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej420,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej400,3%
pozostałe800,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (80,8% podmiotów) i od 10 do 49 (14,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych10 18280,8%
od 10 do 49 zatrudnionych1 76814,0%
od 50 do 249 zatrudnionych5814,6%
powyżej 250 zatrudnionych660,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (11,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (PKD E)50 511 011 949,2627 840 570 058,3720 521 219 631,631 082 064 682,122,13,95,344,9
Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38)8 543 985 020,084 294 008 130,9811 648 542 228,77669 413 054,067,815,65,849,7
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36)36 516 188 498,1419 688 108 725,297 224 043 690,08329 353 420,800,91,74,646,1
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37)5 419 746 728,283 842 210 264,781 602 906 510,7381 188 008,371,52,15,129,1
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39)31 091 702,7616 242 937,3245 727 202,052 110 198,896,813,04,647,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 429 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA (1,8 mld zł), Grupa Kapitałowa ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA (951,3 mln zł) oraz MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (838,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA187 148 438,8629 367 646,381 775 951 802,936 002 766,493,220,40,384,3
Grupa Kapitałowa ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA364 504 494,92115 252 820,71951 252 937,5324 065 938,136,620,92,568,4
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA6 657 591 393,131 955 135 383,04838 026 547,3737 140 090,000,61,94,470,6
Grupa Kapitałowa ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA842 924 000,29521 993 000,00670 609 000,0014 754 000,001,82,82,238,1
ZŁOMHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ198 951 000,3319 628 000,00614 112 000,001 290 000,000,76,60,290,1
Grupa Kapitałowa CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ247 767 017,1853 709 274,10599 157 692,6923 397 386,529,443,63,978,3
CENTROZŁOM WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA208 678 110,89166 574 930,70597 033 293,7318 876 151,289,111,33,220,2
CRONIMET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ221 342 255,3756 059 212,40596 098 016,5525 736 485,8411,645,94,374,7
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "TELE-MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 780 473,3314 209 419,57591 633 488,563 539 316,066,124,90,675,4
STENA RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)252 201 000,00-33 798 000,00572 087 000,29-26 173 000,00-10,477,4-4,6100,0
ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" SPÓŁKA AKCYJNA210 652 189,9184 980 343,86361 523 489,7313 690 799,646,516,13,859,7
CMC POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*)234 583 000,0089 923 000,00327 484 000,0016 376 000,237,018,25,061,7
AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA2 039 529 985,85946 942 109,20320 694 871,529 995 792,930,51,13,153,6
REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ341 066 107,10190 083 547,46315 897 488,9665 790 076,4119,334,620,844,3
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA1 484 688 909,18773 003 484,85303 935 318,2230 315 493,122,03,910,047,9
Grupa Kapitałowa GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA1 320 681 118,421 182 214 907,07289 378 382,1118 904 712,001,41,66,510,5
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA1 313 382 972,751 182 656 239,50272 597 589,9919 324 646,031,51,67,110,0
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ84 979 015,3248 885 122,59262 147 471,685 002 826,765,910,21,942,5
Grupa Kapitałowa VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA199 535 490,549 705 034,95244 674 893,32-5 907 003,21-3,0-60,9-2,495,1
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA1 450 267 774,76836 094 066,13223 047 680,0046 727 034,413,25,621,042,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.