Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 597 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200910 075
31 marca 201010 283
30 czerwca 201010 510
30 września 201010 713
31 grudnia 201010 864
31 marca 201111 058
30 czerwca 201111 193
30 września 201111 271
31 grudnia 201111 297
31 marca 201211 427
30 czerwca 201211 663
30 września 201211 770
31 grudnia 201211 864
31 marca 201312 067
30 czerwca 201312 374
30 września 201312 408
31 grudnia 201312 395
31 marca 201412 478
30 czerwca 201412 597
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 4 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Dwie największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (62,0% podmiotów) oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (20,2% podmiotów).

W podgrupach branżowych PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 4 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Dwie największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (45,7% największych podmiotów) oraz działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (39,4% największych podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 9 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (29,9% podmiotów), odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (20,2% podmiotów) oraz odzysk surowców z materiałów segregowanych (19,3% podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 8 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (45,7% największych podmiotów), zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (21,7% największych podmiotów) oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (14,7% największych podmiotów).