Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (11,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (PKD E)50 511 011 949,2627 840 570 058,3720 521 219 631,631 082 064 682,122,13,95,344,9
Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38)8 543 985 020,084 294 008 130,9811 648 542 228,77669 413 054,067,815,65,849,7
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36)36 516 188 498,1419 688 108 725,297 224 043 690,08329 353 420,800,91,74,646,1
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37)5 419 746 728,283 842 210 264,781 602 906 510,7381 188 008,371,52,15,129,1
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39)31 091 702,7616 242 937,3245 727 202,052 110 198,896,813,04,647,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 8 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (7,2 mld zł), zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (4,4 mld zł) oraz odzysk surowców z materiałów segregowanych (3,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (PKD E)50 511 011 949,2627 840 570 058,3720 521 219 631,631 082 064 682,122,13,95,344,9
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)36 516 188 498,1419 688 108 725,297 224 043 690,08329 353 420,800,91,74,646,1
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)3 971 692 602,701 965 822 113,344 434 329 000,49354 230 121,728,918,08,050,5
Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)2 234 293 239,861 281 326 877,313 724 932 780,20206 976 796,329,316,25,642,7
Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)206 530 995,9737 257 727,791 897 803 864,836 614 499,923,217,80,482,0
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)5 419 746 728,283 842 210 264,781 602 906 510,7381 188 008,371,52,15,129,1
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)1 465 573 790,35707 377 089,401 147 257 343,3076 704 524,435,210,86,751,7
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)665 894 391,20302 224 323,14444 219 239,9524 887 111,673,78,25,654,6
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)31 091 702,7616 242 937,3245 727 202,052 110 198,896,813,04,647,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.