Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje:

  • górnictwo/wydobywanie podziemne, odkrywkowe lub za pomocą odwiertów, kopalin występujących w naturze jako ciała stałe (węgiel i rudy), ciekłe (ropa naftowa) lub gazowe (gaz ziemny),
  • działalność pomocniczą związaną z przygotowaniem kopalin do sprzedaży, np.: kruszenie, mielenie, oczyszczanie, suszenie, sortowanie, odsalanie, brykietowanie, wzbogacanie oraz działalność związaną z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego. Czynności te wykonywane są zarówno przez jednostki, które wydobywają dany surowiec i/lub jednostki zlokalizowane w pobliżu miejsca ich wydobycia,
  • magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze, włączając podziemne wyrobiska górnicze.

Sekcja ta dzieli się na działy, grupy, klasy i podklasy z punktu widzenia wydobywanej kopaliny. Działy 05, 06 dotyczą wydobywania węgla kamiennego, węgla brunatnego (lignitu) i torfu, górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego; działy 07, 08 obejmują górnictwo rud metali i pozostałych kopalin oraz wydobywanie kamienia.

Niektóre czynności techniczne, sklasyfikowane w tej Sekcji, zwłaszcza związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, mogą być wykonywane na zlecenie przez wyspecjalizowane jednostki prowadzące produkcyjną działalność usługową, sklasyfikowaną w odpowiednich podklasach działu 09.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • rozlewania wód pochodzących ze źródeł naturalnych i wód mineralnych, sklasyfikowanego w 11.07.Z,
  • działalności związanej z kruszeniem, mieleniem lub innym przetwórstwem kopalin, skał i minerałów, niezwiązanej z górnictwem i wydobyciem, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.9,
  • przygotowania terenu dla górnictwa/wydobywania odkrywkowego, sklasyfikowanego w 43.12.Z,
  • wykonywania pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, sklasyfikowanego w 71.12.Z,
  • przetwórstwa wydobywanych kopalin, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C,
  • przetwórstwa wydobywanych kopalin dla celów budowlanych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji F.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 966 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 642
31 marca 20102 815
30 czerwca 20102 948
30 września 20103 048
31 grudnia 20103 101
31 marca 20113 205
30 czerwca 20113 332
30 września 20113 398
31 grudnia 20113 452
31 marca 20123 538
30 czerwca 20123 642
30 września 20123 653
31 grudnia 20123 645
31 marca 20133 712
30 czerwca 20133 783
30 września 20133 860
31 grudnia 20133 811
31 marca 20143 859
30 czerwca 20143 966
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie76519,3%
śląskie46211,6%
wielkopolskie3779,5%
dolnośląskie3639,2%
małopolskie2756,9%
łódzkie2656,7%
lubelskie2185,5%
pomorskie2095,3%
podkarpackie2075,2%
kujawsko-pomorskie1914,8%
świętokrzyskie1403,5%
warmińsko-mazurskie1243,1%
podlaskie1193,0%
zachodniopomorskie1072,7%
lubuskie882,2%
opolskie561,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (48,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (34,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 93248,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 34734,0%
spółki cywilne3649,2%
spółki jawne952,4%
spółki akcyjne902,3%
spółki komandytowe792,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych260,7%
spółki komandytowo-akcyjne240,6%
spółdzielnie70,2%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 20580,8%
własność prywatna krajowa pozostała2716,8%
własność zagraniczna1995,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych882,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej681,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej441,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej290,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej160,4%
własność samorządowa100,3%
własność skarbu państwa90,2%
pozostałe270,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (85,7% podmiotów) i od 10 do 49 (10,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 40085,7%
od 10 do 49 zatrudnionych40110,1%
od 50 do 249 zatrudnionych1233,1%
powyżej 250 zatrudnionych421,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (25,6 mld zł) oraz górnictwo rud metali (15,9 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Górnictwo i wydobywanie (PKD B)62 146 493 688,5933 328 639 928,6752 055 735 317,986 932 433 171,9311,220,813,346,4
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05)32 057 540 857,7012 175 218 453,4125 611 065 693,831 805 648 402,815,614,87,162,0
Górnictwo rud metali (PKD 07)19 829 296 000,0014 456 477 000,0015 945 032 000,004 568 589 000,0023,031,628,727,1
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 06)3 557 690 531,052 282 502 851,854 778 859 848,25124 053 660,933,55,42,635,8
Pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08)5 092 342 053,283 398 396 101,064 147 569 588,59400 415 323,777,911,89,733,3
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (PKD 09)1 609 624 246,561 016 045 522,351 573 208 187,3133 726 784,422,13,32,136,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 116 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA (17,3 mld zł), KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA (15,9 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA (10,3 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA21 177 323 000,0014 650 673 000,0017 292 590 000,354 714 863 000,0022,332,227,330,8
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA19 829 296 000,0014 456 477 000,0015 945 032 000,294 568 589 000,0023,031,628,727,1
Grupa Kapitałowa KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA11 699 767 015,602 497 152 579,6310 320 632 497,6641 371 123,580,41,70,478,7
KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA11 439 729 660,012 408 709 731,6310 131 298 125,7030 917 492,190,31,30,378,9
Grupa Kapitałowa JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA10 246 534 498,025 052 948 980,978 111 045 292,391 440 330 305,2514,128,517,850,7
SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 739 280 000,001 011 224 900,004 177 336 400,0025 741 600,251,52,60,641,9
Grupa Kapitałowa KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA4 736 363 450,191 359 052 445,133 946 174 384,4538 603 625,860,82,81,071,3
KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA4 757 353 206,971 421 512 699,463 597 160 211,6831 325 127,030,72,20,970,1
Grupa Kapitałowa LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA2 828 045 000,001 969 019 000,001 230 447 000,00230 122 000,108,111,718,730,4
LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA2 812 176 000,001 957 879 000,001 221 540 000,15227 362 000,008,111,618,630,4
POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY SPÓŁKA AKCYJNA1 123 253 630,16515 341 703,291 081 421 382,5311 215 930,611,02,21,054,1
Grupa Kapitałowa PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA871 467 752,02350 930 950,11635 509 257,0436 506 031,184,210,45,759,7
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA858 582 021,41345 197 443,74602 859 056,5232 154 896,253,89,35,359,8
Grupa Kapitałowa POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA392 532 449,24174 305 511,33359 100 612,7116 751 907,574,39,64,755,6
POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA386 879 489,85346 523 529,54346 523 529,1212 724 325,753,33,73,710,4
Grupa Kapitałowa LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA2 241 460 886,121 401 671 143,17345 419 731,07101 235 830,004,57,229,337,5
LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA1 599 522 308,411 196 006 542,92330 986 307,3180 566 803,325,06,724,325,2
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA240 722 037,22146 526 700,88297 774 784,0010 390 152,014,37,13,539,1
INVESTGAS SPÓŁKA AKCYJNA111 806 625,5933 533 949,55242 744 717,2716 892 584,0515,150,47,070,0
POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU JASŁO SPÓŁKA AKCYJNA251 178 891,70148 010 052,88241 631 000,258 061 616,003,25,53,341,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.