Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (25,6 mld zł) oraz górnictwo rud metali (15,9 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Górnictwo i wydobywanie (PKD B)62 146 493 688,5933 328 639 928,6752 055 735 317,986 932 433 171,9311,220,813,346,4
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05)32 057 540 857,7012 175 218 453,4125 611 065 693,831 805 648 402,815,614,87,162,0
Górnictwo rud metali (PKD 07)19 829 296 000,0014 456 477 000,0015 945 032 000,004 568 589 000,0023,031,628,727,1
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 06)3 557 690 531,052 282 502 851,854 778 859 848,25124 053 660,933,55,42,635,8
Pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08)5 092 342 053,283 398 396 101,064 147 569 588,59400 415 323,777,911,89,733,3
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (PKD 09)1 609 624 246,561 016 045 522,351 573 208 187,3133 726 784,422,13,32,136,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 13 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wydobywanie węgla kamiennego (24,7 mld zł), górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (15,9 mld zł) oraz górnictwo ropy naftowej (4,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Górnictwo i wydobywanie (PKD B)62 146 493 688,5933 328 639 928,6752 055 735 317,986 932 433 171,9311,220,813,346,4
Wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z)30 958 236 799,0711 683 494 308,7924 710 431 853,901 763 103 355,005,715,17,162,3
Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z)19 829 296 000,0014 456 477 000,0015 945 032 000,004 568 589 000,0023,031,628,727,1
Górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z)3 338 802 308,412 207 231 442,924 508 322 706,78106 308 403,323,24,82,433,9
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z)1 885 861 054,591 226 941 433,181 926 187 713,61198 194 536,0610,516,210,334,9
Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z)1 912 687 330,591 255 454 492,451 489 001 192,57107 340 663,355,68,67,234,4
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z)1 062 777 780,13731 103 173,321 127 395 450,7440 583 685,843,85,63,631,2
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z)1 099 304 058,63491 724 144,62900 633 839,9342 545 047,813,98,74,755,3
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z)546 846 466,43284 942 349,03445 812 736,57-6 856 901,42-1,3-2,4-1,547,9
Wydobywanie soli (PKD 08.93.Z)690 789 876,00487 566 117,43282 266 996,5467 589 443,199,813,924,029,4
Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z)218 888 222,6475 271 408,93270 537 141,4717 745 257,618,123,66,665,6
Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (PKD 08.91.Z)270 486 221,09221 705 198,73212 962 215,832 649 354,911,01,21,218,0
Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z)283 181 384,15184 436 725,23193 959 625,9818 071 541,246,49,89,334,9
Wydobywanie torfu (PKD 08.92.Z)49 336 186,8622 292 134,0443 191 844,066 569 785,0213,329,515,254,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.