Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • wykonywanie szybów i ich wyposażenie,
  • uruchamianie separatorów, rozdzielaczy emulsji, sprzętu do odmulania,
  • produkcję ropy naftowej,
  • produkcję gazu ziemnego i płynnych węglowodorów,
  • górnictwo ropy naftowej ze złóż piasku i łupków bitumicznych.

Dział ten nie obejmuje:

  • sondowania, próbnych wierceń i prowadzenia prac poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.Z
  • działalności związanej z obsługą pól naftowych i gazowych, wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 09.10.Z,
  • rafinacji produktów naftowych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
  • prowadzenia pomiarów geofizycznych oraz działalności kartograficznej, sklasyfikowanych w 71.12.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 127 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200969
31 marca 201079
30 czerwca 201085
30 września 201089
31 grudnia 201096
31 marca 2011100
30 czerwca 2011106
30 września 2011116
31 grudnia 2011127
31 marca 2012127
30 czerwca 2012121
30 września 2012127
31 grudnia 2012130
31 marca 2013121
30 czerwca 2013122
30 września 2013121
31 grudnia 2013124
31 marca 2014126
30 czerwca 2014127
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (69,3% ogółu), małopolskie (8,7% ogółu) oraz pomorskie (4,7% ogółu).

mazowieckie8869,3%
małopolskie118,7%
pomorskie64,7%
śląskie64,7%
dolnośląskie43,1%
wielkopolskie43,1%
zachodniopomorskie32,4%
lubuskie21,6%
świętokrzyskie10,8%
podkarpackie10,8%
lubelskie10,8%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
łódzkie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (74,0% podmiotów), oddziały przedsiębiorców zagranicznych (11,8% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (5,5% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9474,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych1511,8%
indywidualna działalność gospodarcza75,5%
spółki komandytowo-akcyjne32,4%
spółki akcyjne32,4%
spółki jawne32,4%
spółki komandytowe21,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (54,3% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (21,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (15,7% podmiotów).

własność zagraniczna6954,3%
własność krajowych osób fizycznych2721,3%
własność prywatna krajowa pozostała2015,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych32,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej21,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej21,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,9% podmiotów) i od 10 do 49 (5,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych11892,9%
od 10 do 49 zatrudnionych75,5%
powyżej 250 zatrudnionych10,8%
od 50 do 249 zatrudnionych10,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to górnictwo ropy naftowej (4,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 06)3 557 690 531,052 282 502 851,854 778 859 848,25124 053 660,933,55,42,635,8
Górnictwo ropy naftowej (PKD 06.1)3 338 802 308,412 207 231 442,924 508 322 706,78106 308 403,323,24,82,433,9
Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.2)218 888 222,6475 271 408,93270 537 141,4717 745 257,618,123,66,665,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (4,2 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA (345,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 739 280 000,001 011 224 900,004 177 336 400,0025 741 600,251,52,60,641,9
Grupa Kapitałowa LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA2 241 460 886,121 401 671 143,17345 419 731,07101 235 830,004,57,229,337,5
LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA1 599 522 308,411 196 006 542,92330 986 307,3180 566 803,325,06,724,325,2
INVESTGAS SPÓŁKA AKCYJNA111 806 625,5933 533 949,55242 744 717,2716 892 584,0515,150,47,070,0
ENERGOBALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ107 081 597,0541 737 459,8527 792 424,20852 673,980,82,03,161,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.