Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • górnictwo gazu ziemnego,
  • wydobywanie kondensatów (skroplin) gazu ziemnego,
  • odprowadzanie i oddzielanie frakcji płynnych węglowodorów,
  • odsiarczanie gazu ziemnego,
  • górnictwo płynnych węglowodorów poprzez skraplanie lub pirolizę,
  • składowanie gazu ziemnego  w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub miejscach powstałych po wydobyciu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.Z,
  • wytwarzania produktów i półproduktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 19.20.Z,
  • produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 20.11.Z,
  • transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 49.50.A, 49.50.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 63 aktywne podmioty działające w tej branży, tyle samo co rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200936
31 marca 201039
30 czerwca 201041
30 września 201040
31 grudnia 201042
31 marca 201142
30 czerwca 201150
30 września 201160
31 grudnia 201170
31 marca 201270
30 czerwca 201264
30 września 201268
31 grudnia 201269
31 marca 201363
30 czerwca 201363
30 września 201360
31 grudnia 201360
31 marca 201462
30 czerwca 201463
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (69,8% ogółu), śląskie (9,5% ogółu) oraz dolnośląskie (4,8% ogółu).

mazowieckie4469,8%
śląskie69,5%
dolnośląskie34,8%
małopolskie34,8%
wielkopolskie23,2%
zachodniopomorskie23,2%
pomorskie11,6%
lubelskie11,6%
podkarpackie11,6%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (71,4% podmiotów), oddziały przedsiębiorców zagranicznych (19,0% podmiotów) oraz spółki akcyjne (3,2% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4571,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych1219,0%
spółki akcyjne23,2%
spółki jawne23,2%
spółki komandytowo-akcyjne11,6%
indywidualna działalność gospodarcza11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (61,9% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (15,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (11,1% podmiotów).

własność zagraniczna3961,9%
własność krajowych osób fizycznych1015,9%
własność prywatna krajowa pozostała711,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej23,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej23,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej11,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5892,1%
od 10 do 49 zatrudnionych46,3%
od 50 do 249 zatrudnionych11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z)218 888 222,6475 271 408,93270 537 141,4717 745 257,618,123,66,665,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to INVESTGAS SPÓŁKA AKCYJNA (242,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
INVESTGAS SPÓŁKA AKCYJNA111 806 625,5933 533 949,55242 744 717,2716 892 584,0515,150,47,070,0
ENERGOBALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ107 081 597,0541 737 459,8527 792 424,20852 673,980,82,03,161,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.