Liczba podmiotów

Ogółem (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 643 117 aktywnych podmiotów, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 532 219
31 marca 20103 549 868
30 czerwca 20103 606 715
30 września 20103 635 191
31 grudnia 20103 646 694
31 marca 20113 639 537
30 czerwca 20113 612 096
30 września 20113 587 976
31 grudnia 20113 545 838
31 marca 20123 517 033
30 czerwca 20123 545 493
30 września 20123 548 075
31 grudnia 20123 551 193
31 marca 20133 543 865
30 czerwca 20133 585 681
30 września 20133 605 688
31 grudnia 20133 590 428
31 marca 20143 602 121
30 czerwca 20143 643 117
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 21 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26,0% podmiotów), budownictwo (10,9% podmiotów) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,3% podmiotów).

W podgrupach branżowych PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 19 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to przetwórstwo przemysłowe (29,8% największych podmiotów), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,5% największych podmiotów) oraz budownictwo (9,1% największych podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 650 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (4,5% podmiotów), transport drogowy towarów (3,6% podmiotów) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,8% podmiotów).

Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 549 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to działalność szpitali (4,1% największych podmiotów), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (3,7% największych podmiotów) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% największych podmiotów).