Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje:

  • działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny,
  • działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,
  • wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą,
  • działalność pocztową i kurierską.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • wykonywania generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 33.1,
  • budowy, utrzymania i naprawy dróg kołowych, szynowych, portów morskich, płyt lotnisk, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 42,
  • konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z,
  • wynajmu środków transportu bez kierowcy lub załogi, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 77.1 i 77.3.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 224 355 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009251 874
31 marca 2010251 143
30 czerwca 2010251 192
30 września 2010250 949
31 grudnia 2010250 247
31 marca 2011248 806
30 czerwca 2011239 767
30 września 2011236 381
31 grudnia 2011232 910
31 marca 2012229 494
30 czerwca 2012228 930
30 września 2012227 879
31 grudnia 2012227 094
31 marca 2013225 444
30 czerwca 2013225 252
30 września 2013225 358
31 grudnia 2013224 200
31 marca 2014224 276
30 czerwca 2014224 355
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,8% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

mazowieckie39 83817,8%
śląskie25 65311,4%
wielkopolskie20 8349,3%
małopolskie20 2769,0%
dolnośląskie16 7667,5%
pomorskie15 2956,8%
łódzkie12 9895,8%
zachodniopomorskie12 2485,5%
kujawsko-pomorskie11 1385,0%
lubelskie10 3034,6%
podkarpackie9 4384,2%
świętokrzyskie6 4262,9%
lubuskie6 3582,8%
podlaskie6 1862,8%
warmińsko-mazurskie6 1222,7%
opolskie4 4852,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,3% podmiotów), spółki cywilne (4,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza200 37689,3%
spółki cywilne10 8944,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10 3114,6%
spółki jawne1 6680,7%
spółki komandytowe3610,2%
spółki akcyjne2270,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych1480,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne1330,1%
spółdzielnie660,0%
spółki komandytowo-akcyjne660,0%
pozostałe1050,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 23 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,3% podmiotów), własność zagraniczna (1,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych218 26697,3%
własność zagraniczna2 1511,0%
własność prywatna krajowa pozostała2 0760,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4520,2%
własność samorządowa3750,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3640,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2470,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2140,1%
własność skarbu państwa500,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej390,0%
pozostałe1210,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,6% podmiotów) i od 10 do 49 (2,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych218 95497,6%
od 10 do 49 zatrudnionych4 4682,0%
od 50 do 249 zatrudnionych7400,3%
powyżej 250 zatrudnionych1930,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to transport lądowy oraz transport rurociągowy (33,6 mld zł) oraz magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (23,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)87 012 738 426,3139 594 077 108,4568 975 858 325,681 305 828 451,151,53,31,954,5
Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49)36 892 955 023,3218 787 901 542,9333 560 001 954,43697 504 539,491,93,72,149,1
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)40 568 981 724,2618 210 052 360,6923 186 212 584,80449 467 120,221,12,51,955,1
Działalność pocztowa i kurierska (PKD 53)5 195 015 508,911 559 596 099,987 771 765 206,20176 327 649,203,411,32,370,0
Transport lotniczy (PKD 51)2 902 398 475,89590 095 906,963 751 290 244,77-18 776 679,50-0,7-3,2-0,579,7
Transport wodny (PKD 50)1 453 387 693,93446 431 197,89706 588 335,481 305 821,740,10,30,269,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 520 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (6,7 mld zł), POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (6,4 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA (4,7 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA7 742 602 000,281 400 446 000,006 739 639 000,0061 519 000,000,84,40,981,9
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 628 414 500,711 281 953 926,096 434 000 921,0852 146 797,371,14,10,872,3
Grupa Kapitałowa PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA4 092 327 228,492 167 672 967,534 741 874 707,7553 338 831,741,32,51,147,0
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA4 037 275 397,652 176 250 787,284 636 374 830,1961 916 651,491,52,91,346,1
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA23 435 268 485,308 356 026 456,273 761 604 031,82-443 878 045,87-1,9-5,3-11,864,3
Grupa Kapitałowa POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA2 777 393 399,82556 598 922,183 069 076 598,05-43 756 593,30-1,6-7,9-1,480,0
POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA2 711 802 193,57525 030 323,572 962 994 261,96-52 071 633,09-1,9-9,9-1,880,6
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA5 744 347 570,665 141 060 954,872 455 928 895,61651 454 512,3511,312,726,510,5
Grupa Kapitałowa OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (*)5 807 748 904,115 118 366 590,732 455 542 271,60630 251 455,3510,912,325,711,9
Grupa Kapitałowa POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE5 142 737 000,003 883 580 000,002 152 986 000,33490 585 000,009,512,622,824,5
Grupa Kapitałowa PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA2 421 566 277,10969 142 727,361 954 366 659,23-135 445 516,04-5,6-14,0-6,960,0
PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA2 420 457 940,59970 008 219,391 938 953 637,05-136 217 935,88-5,6-14,0-7,059,9
Grupa Kapitałowa ESPPOL SPÓŁKA AKCYJNA215 114 000,0028 070 000,001 880 371 000,006 041 000,112,821,50,387,0
MGL METRO GROUP LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA427 377 523,5638 400 000,001 510 408 050,33171 586 494,1440,2446,811,491,0
UPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ263 536 211,79143 975 714,631 354 031 436,9751 653 863,6719,635,93,845,4
SCHENKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ421 570 614,87217 418 471,011 174 055 728,2943 787 478,0610,420,13,748,4
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH "PRZYJAŹŃ" SPÓŁKA AKCYJNA3 362 697 829,362 492 337 035,051 070 992 631,43273 919 628,928,211,025,625,9
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE "PORTY LOTNICZE"3 406 651 084,112 481 099 926,71986 914 409,66160 755 317,174,76,516,327,2
Grupa Kapitałowa MISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ214 387 046,5034 383 219,06919 294 451,064 894 863,902,314,20,584,0
RABEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ370 592 180,0577 346 535,68869 202 495,2955 893 100,7215,172,36,479,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.