Podsumowanie

Handel detaliczny najpierw sklasyfikowany jest według miejsca sprzedaży (sprzedaż w sklepie: odpowiednie podklasy grup 47.1 do 47.7; sprzedaż poza siecią sklepową: odpowiednie podklasy grup 47.8 i 47.9).

Handel detaliczny prowadzony w sklepach został podzielony na sprzedaż detaliczną artykułów nowych w sklepach niewyspecjalizowanych (odpowiednie podklasy grupy 47.1) i wyspecjalizowanych (odpowiednie podklasy grup 47.2 do 47.7) i oraz sprzedaż detaliczną artykułów używanych w sklepach wyspecjalizowanych (podklasa 47.79.Z).

W ramach sprzedaży detalicznej prowadzonej w sklepach wyspecjalizowanych dokonano podziału według rodzaju sprzedawanych towarów.

Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową została podzielona według miejsca sprzedaży, np.: sprzedaż prowadzona na straganach i targowiskach (odpowiednie podklasy grupy 47.8) oraz pozostała sprzedaż detaliczna, np. sprzedaż korespondencyjna, handel obwoźny, automaty sprzedające itp. (odpowiednie podklasy grupy 47.9).

Handel detaliczny obejmuje sprzedaż towarów zwanych towarami konsumpcyjnymi lub detalicznymi.

Natomiast sprzedaż dóbr, takich jak: ziarna zbóż, rudy, maszyny przemysłowe itp. jest wyłączona z tego działu.

Dział ten obejmuje:

  • odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych artykułów użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego prowadzoną przez sklepy, domy towarowe, domy sprzedaży wysyłkowej, na straganach, przez domokrążców i akwizytorów, spółdzielnie konsumenckie, domy aukcyjne, Internet itp.,
  • jednostki zaangażowane głównie w sprzedaż na rzecz ludności, takich towarów jak: komputery, materiały piśmienne, farba lub tarcica, pomimo, że towary te przeznaczone są nie tylko do użytku osobistego lub dla potrzeb gospodarstw domowych,
  • wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem, ale nie zmieniających podstawowego charakteru towaru, np.: sortowanie, rozdzielanie, mieszanie i pakowanie,
  • sprzedaż detaliczną prowadzoną przez agentów komisowych.

Dział ten nie obejmuje:

  • sprzedaży produktów rolnych przez rolników, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 01,
  • produkcji wyrobów i ich sprzedaży, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów 10-32,
  • sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i ich części, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 45,
  • handlu ziarnami zbóż, rudami, ropą naftową, chemikaliami przemysłowymi, stalą i żeliwem oraz maszynami i urządzeniami przemysłowymi, sklasyfikowanego w  odpowiednich podklasach działu 46,
  • sprzedaży żywności i napojów do konsumpcji na miejscu i sprzedaży żywności na wynos, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 56,
  • wynajmu i wypożyczania dla ludności artykułów przeznaczonych do użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 77.2.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 561 932 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009638 049
31 marca 2010635 156
30 czerwca 2010640 187
30 września 2010640 764
31 grudnia 2010636 744
31 marca 2011630 031
30 czerwca 2011613 743
30 września 2011604 590
31 grudnia 2011590 511
31 marca 2012579 434
30 czerwca 2012579 841
30 września 2012576 952
31 grudnia 2012571 020
31 marca 2013568 600
30 czerwca 2013571 059
30 września 2013572 220
31 grudnia 2013562 528
31 marca 2014560 589
30 czerwca 2014561 932
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,0% ogółu), śląskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,0% ogółu).

mazowieckie89 75616,0%
śląskie69 01912,3%
wielkopolskie50 6779,0%
małopolskie48 6448,7%
dolnośląskie46 4958,3%
łódzkie35 9756,4%
pomorskie31 1785,5%
zachodniopomorskie29 2365,2%
lubelskie28 0035,0%
kujawsko-pomorskie27 7174,9%
podkarpackie24 9664,4%
świętokrzyskie20 0843,6%
warmińsko-mazurskie15 8182,8%
lubuskie15 7172,8%
podlaskie14 8302,6%
opolskie13 8172,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,8% podmiotów), spółki cywilne (11,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza471 09583,8%
spółki cywilne64 77811,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16 9103,0%
spółki jawne6 1561,1%
spółdzielnie1 5360,3%
spółki komandytowe9620,2%
spółki akcyjne2740,0%
spółki komandytowo-akcyjne1080,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych820,0%
fundacje80,0%
pozostałe230,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych542 53496,5%
własność prywatna krajowa pozostała9 9761,8%
własność zagraniczna7 1881,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych8980,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5320,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3830,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3430,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych220,0%
własność państwowych osób prawnych150,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej130,0%
pozostałe280,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,9% podmiotów) i od 10 do 49 (1,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych549 88497,9%
od 10 do 49 zatrudnionych10 7261,9%
od 50 do 249 zatrudnionych1 1450,2%
powyżej 250 zatrudnionych1770,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 8 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (56,9 mld zł), sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (20,2 mld zł) oraz sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (15,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)52 930 318 697,6422 737 824 764,43122 221 899 734,183 076 895 122,715,813,52,557,0
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)21 590 716 428,568 484 442 688,9056 910 719 563,351 092 825 596,645,112,91,960,7
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)10 569 771 498,535 027 122 420,3820 238 832 303,36963 696 308,669,119,24,852,4
Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5)9 336 771 525,695 262 409 082,9214 982 557 465,50585 014 174,496,311,13,943,6
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.3)3 675 699 056,991 462 949 105,7611 391 768 842,57154 072 756,874,210,51,460,2
Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4)2 229 250 442,04276 912 024,536 668 667 838,84148 667 057,246,753,72,287,6
Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6)2 542 756 556,26652 837 888,356 247 157 465,31-38 535 113,56-1,5-5,9-0,674,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 475 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (20,2 mld zł), CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (8,1 mld zł) oraz REAL,- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (6,3 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA6 149 800 761,421 422 957 480,0020 217 012 200,00657 850 772,0010,746,23,376,9
CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 000 366 600,002 627 426 600,008 118 178 900,00132 864 000,242,75,11,647,5
REAL,- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA1 940 800 000,2239 581 300,006 309 004 800,00-40 091 000,00-2,1-101,3-0,698,0
LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)1 710 251 200,19755 076 400,006 092 909 200,00147 234 400,008,619,52,455,9
Grupa Kapitałowa LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)1 746 350 900,00791 320 600,006 092 883 400,00176 138 500,3110,122,32,954,7
CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 633 490 000,003 018 797 000,354 940 638 000,00473 762 000,0013,015,79,616,9
STATOIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 615 159 000,001 121 260 000,004 456 115 000,2661 309 000,003,85,51,430,6
RUCH SPÓŁKA AKCYJNA756 500 000,00317 947 000,003 603 894 000,00-81 658 999,71-10,8-25,7-2,358,0
ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 387 682 900,00837 978 300,003 319 897 900,49389 768 100,0028,146,511,739,6
EURO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ899 349 056,81126 839 509,892 957 988 157,0219 722 487,482,215,60,785,9
LUKOIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ589 161 200,32-241 547 500,002 387 033 800,00-44 819 100,00-7,618,6-1,9100,0
NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 548 888 000,00900 635 000,231 855 001 000,0043 255 000,002,84,82,341,9
Grupa Kapitałowa IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 090 874 700,00173 524 900,311 599 772 700,0026 365 900,002,415,21,784,1
IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)339 728 400,00137 990 300,001 599 765 800,5018 420 900,005,413,41,259,4
STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ376 423 531,6989 244 479,151 565 084 481,1910 695 037,222,812,00,776,3
Grupa Kapitałowa BOMI SPÓŁKA AKCYJNA1 130 823 000,00625 687 000,001 430 474 000,00-102 597 999,75-9,1-16,4-7,244,7
Grupa Kapitałowa POLOMARKET-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ227 702 159,6860 902 586,841 270 176 787,3533 917 711,4714,955,72,773,3
Grupa Kapitałowa ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA776 575 000,00277 621 000,001 245 066 000,0011 747 000,201,54,20,964,3
POLOMARKET-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ218 783 047,6265 851 785,561 159 084 693,7232 611 250,6614,949,52,869,9
NESTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ242 725 600,0065 939 600,381 088 940 800,00-2 662 200,00-1,1-4,0-0,272,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.