Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • uprawę i hodowlę roślin na otwartych polach lub pod osłonami,
  • chów i hodowlę zwierząt oraz wytwarzanie produktów zwierzęcych,
  • rolnictwo ekologiczne,
  • uprawę i hodowlę roślin genetycznie zmodyfikowanych,
  • chów i hodowlę zwierząt genetycznie zmodyfikowanych,
  • pozyskiwanie zwierząt łownych,
  • działalność usługową związaną z rolnictwem i łowiectwem, pozyskiwaniem zwierząt oraz działalność pokrewną.

Grupa 01.5 Działalność mieszana uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą w zrównoważonej wielkości. Grupa ta została utworzona w celu uniknięcia zaklasyfikowania gospodarstw mieszanych w różnych grupowaniach.

Dział ten nie obejmuje:

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 64 057 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200963 030
31 marca 201064 329
30 czerwca 201065 526
30 września 201066 456
31 grudnia 201066 975
31 marca 201168 199
30 czerwca 201168 480
30 września 201169 014
31 grudnia 201168 331
31 marca 201266 976
30 czerwca 201266 533
30 września 201266 000
31 grudnia 201265 338
31 marca 201364 637
30 czerwca 201364 730
30 września 201364 669
31 grudnia 201363 929
31 marca 201463 901
30 czerwca 201464 057
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (18,9% ogółu), mazowieckie (15,3% ogółu) oraz małopolskie (6,8% ogółu).

wielkopolskie12 08918,9%
mazowieckie9 78115,3%
małopolskie4 3806,8%
kujawsko-pomorskie3 9836,2%
dolnośląskie3 8105,9%
łódzkie3 7105,8%
śląskie3 6225,7%
warmińsko-mazurskie3 5885,6%
zachodniopomorskie3 3975,3%
lubelskie3 0154,7%
pomorskie2 7774,3%
podlaskie2 6644,2%
opolskie2 5784,0%
lubuskie2 1973,4%
podkarpackie1 3922,2%
świętokrzyskie1 0741,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (81,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,7% podmiotów) oraz organizacje społeczne oddzielnie niewymienione (3,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza52 21081,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 9447,7%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione2 4653,8%
spółdzielnie1 5012,3%
spółki cywilne1 0551,6%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach8441,3%
samorząd gospodarczy i zawodowy5440,8%
spółki jawne2590,4%
spółki komandytowe990,2%
spółki akcyjne510,1%
pozostałe850,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (10,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych55 75487,0%
własność prywatna krajowa pozostała6 41410,0%
własność zagraniczna6961,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5350,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2250,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1640,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1150,2%
własność państwowych osób prawnych460,1%
własność samorządowa400,1%
własność skarbu państwa260,0%
pozostałe420,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,1% podmiotów) i od 10 do 49 (3,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych61 56596,1%
od 10 do 49 zatrudnionych2 1803,4%
od 50 do 249 zatrudnionych2870,4%
powyżej 250 zatrudnionych250,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 6 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (4,2 mld zł), chów i hodowla zwierząt (1,9 mld zł) oraz uprawy rolne inne niż wieloletnie (1,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01)17 228 524 922,5713 070 924 692,758 121 838 254,40813 992 113,284,76,210,024,1
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.5)12 237 596 791,5210 015 169 610,464 246 518 904,69464 410 152,303,84,610,918,2
Chów i hodowla zwierząt (PKD 01.4)1 961 847 627,461 106 606 052,161 925 479 590,9683 706 969,034,37,64,443,6
Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1)2 040 499 749,661 359 651 489,791 169 204 844,66193 002 978,749,514,216,533,4
Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6)624 523 108,41324 249 213,64491 950 916,0531 312 475,035,09,76,448,1
Rozmnażanie roślin (PKD 01.3)348 237 279,68260 369 637,32258 118 082,6640 725 127,2811,715,615,825,2
Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2)15 820 365,844 878 689,3830 565 915,38834 410,905,317,12,769,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 138 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH (2,2 mld zł), AGRI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (810,1 mln zł) oraz FERMY DROBIU "WOŹNIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (648,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH10 121 671 150,428 702 774 710,272 219 965 646,38287 641 866,932,83,313,014,0
AGRI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)440 429 400,00120 561 700,00810 087 800,3224 434 200,005,620,33,072,6
FERMY DROBIU "WOŹNIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ402 478 279,83151 695 572,40647 951 590,6118 860 318,304,712,42,962,3
Grupa Kapitałowa OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA195 835 675,0053 907 898,00245 719 974,484 430 659,002,38,21,872,5
Grupa Kapitałowa TOP FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ358 545 000,00198 399 900,00222 003 000,0929 124 000,008,114,713,144,7
POLDANOR SPÓŁKA AKCYJNA394 130 769,77247 201 121,50208 116 363,2545 482 181,3111,518,421,937,3
GOSPODARSTWO ROLNE MAURYCY WOŁEK62 805 483,6636 706 592,87188 222 457,649 374 942,7214,925,55,041,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PASZ KONSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 445 918,7213 787 670,49155 852 086,8082 123,820,20,60,173,2
OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA155 723 997,3053 484 995,20152 617 833,005 935 042,733,811,13,965,7
KAROL KANIA I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)170 556 745,56127 751 329,23135 602 098,1922 411 069,3913,117,516,525,1
GOSPODARSTWO ROLNE (*)17 564 216,6611 285 008,31112 186 163,667 157 991,0240,863,46,435,8
GOSPODARSTWO ROLNE TOMASZ MIZGIER22 240 450,6216 104 041,3999 298 746,1011 657 789,2852,472,411,727,6
PIGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 705 976,0418 340 333,3098 321 316,50137 570,640,10,80,187,4
TOP FARMS "GŁUBCZYCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ165 961 363,70105 709 001,0397 976 632,053 363 787,502,03,23,436,3
Grupa Kapitałowa MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN-HBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 033 234,0675 218 400,8282 901 296,453 190 886,752,94,23,931,0
KOMBINAT ROLNY KIETRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ135 100 268,92125 687 982,6982 091 812,5911 684 090,138,79,314,27,0
TOP FARMS WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 353 741,7416 222 421,2174 680 305,9320 686 245,5218,9127,527,785,2
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN-HBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ105 567 404,4874 106 332,2974 521 424,293 165 202,173,04,34,329,8
FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 601 549,9268 846 754,5070 837 566,3413 283 244,189,519,318,851,0
DANKOHODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 832 013,34132 539 094,7267 007 466,9810 902 471,287,58,216,39,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.