Podsumowanie

Dział ten obejmuje handel hurtowy towarami krajowym oraz towarami pochodzącymi z importu i eksportu, prowadzony na rachunek własny lub na zlecenie.

Dział ten obejmuje:

  • odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych towarów sprzedawcom detalicznym, przedsiębiorstwom, firmom i instytucjom; innym hurtownikom, agentom i pośrednikom prowadzącym działalność handlową, polegającą na zakupie i następnie odsprzedaży. Mogą to być osoby lub jednostki prowadzące działalność, np.: hurtownicy, pośrednicy, maklerzy, dystrybutorzy towarów przemysłowych, eksporterzy, importerzy, spółdzielnie handlowe oraz oddziały i biura sprzedaży (z wyłączeniem sklepów detalicznych) utrzymywane przez jednostki produkcyjne lub wydobywcze, w celu sprzedaży ich towarów, ale nieumiejscowione na terenach ich zakładów lub kopalni,
  • działalność maklerów, sprzedawców komisowych i agentów, monterów, organizacji kupieckich i spółdzielczych zajmujących się handlem produktami gospodarki rolnej,
  • wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem hurtowym, takich jak: montowanie, sortowanie i klasyfikowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie buforowe, przepakowywanie i butelkowanie, redystrybucję w mniejsze partie, przechowywanie, chłodzenie, dostarczanie i instalowanie towarów na własny rachunek, promowanie sprzedaży i projektowanie etykiet.

Dział ten nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, przyczep kempingowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 45.1 i 45.4,
  • sprzedaży hurtowej akcesoriów samochodowych oraz do motocykli, sklasyfikowanej w 45.31.Z, 45.40.Z,
  • wynajmu i dzierżawy, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 77,
  • pakowania towarów stałych i butelkowania towarów płynnych (włącznie z mieszaniem i filtrowaniem dla stron trzecich), sklasyfikowanego w 82.92.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 251 316 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009244 811
31 marca 2010246 728
30 czerwca 2010249 049
30 września 2010250 552
31 grudnia 2010251 457
31 marca 2011251 452
30 czerwca 2011248 340
30 września 2011247 151
31 grudnia 2011245 197
31 marca 2012244 530
30 czerwca 2012245 910
30 września 2012246 743
31 grudnia 2012247 153
31 marca 2013247 043
30 czerwca 2013248 461
30 września 2013249 726
31 grudnia 2013249 537
31 marca 2014250 164
30 czerwca 2014251 316
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,0% ogółu), śląskie (12,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,9% ogółu).

mazowieckie57 68023,0%
śląskie31 17912,4%
wielkopolskie27 45010,9%
małopolskie19 8187,9%
dolnośląskie18 6867,4%
łódzkie16 2846,5%
pomorskie13 7655,5%
kujawsko-pomorskie11 9304,7%
zachodniopomorskie10 6434,2%
lubelskie8 9353,6%
podkarpackie8 2763,3%
świętokrzyskie6 0012,4%
lubuskie5 4672,2%
opolskie5 1382,0%
warmińsko-mazurskie5 0722,0%
podlaskie4 9922,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (60,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza151 32060,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością52 39420,8%
spółki cywilne36 64414,6%
spółki jawne6 5832,6%
spółki komandytowe1 6290,6%
spółki akcyjne1 0230,4%
spółdzielnie7300,3%
przedstawicielstwa zagraniczne3350,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych3080,1%
spółki komandytowo-akcyjne2880,1%
pozostałe620,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,0% podmiotów), własność zagraniczna (6,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych216 22486,0%
własność zagraniczna15 1516,0%
własność prywatna krajowa pozostała12 3694,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2 5571,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2 2220,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1 5300,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 0110,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych650,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej560,0%
własność państwowych osób prawnych450,0%
pozostałe860,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,4% podmiotów) i od 10 do 49 (5,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych237 21194,4%
od 10 do 49 zatrudnionych12 4545,0%
od 50 do 249 zatrudnionych1 4790,6%
powyżej 250 zatrudnionych1720,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 8 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (121,0 mld zł), sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (81,2 mld zł) oraz sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (74,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)151 995 659 974,0161 347 658 896,45379 708 515 580,608 640 512 999,865,714,12,359,6
Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7)41 266 565 991,5415 618 989 741,77121 016 336 786,042 308 721 741,455,614,81,962,2
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9)39 400 976 488,5916 810 510 782,3681 227 273 146,472 143 462 107,755,412,82,657,3
Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3)22 643 823 157,979 039 470 801,6474 312 039 569,151 254 579 855,625,513,91,760,1
Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4)29 763 348 711,9811 529 403 237,1960 705 641 775,771 925 818 986,726,516,73,261,3
Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)8 124 590 567,254 412 092 054,7913 370 317 063,42457 075 750,385,610,43,445,7
Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5)4 728 571 158,031 806 081 174,4113 200 470 971,20304 565 983,426,416,92,361,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 1 824 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (14,3 mld zł), BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE (10,3 mld zł) oraz MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (8,6 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 067 564 000,00362 216 000,0014 322 130 000,0063 800 000,173,117,60,582,5
BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE2 740 949 000,00118 756 000,2810 318 638 000,0098 061 000,003,682,61,095,7
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 509 939 500,002 094 688 100,388 644 730 200,00265 156 200,005,912,73,153,6
PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 063 803 000,21352 744 000,008 087 871 000,00308 870 000,0029,087,63,866,8
Grupa Kapitałowa EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA2 402 980 573,00457 104 760,007 791 759 447,00128 446 420,315,428,11,781,0
AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 420 752 200,262 268 200 900,006 229 399 900,00145 620 000,003,36,42,348,7
Grupa Kapitałowa NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA2 079 315 000,00243 371 000,006 131 679 000,3337 024 000,001,815,20,688,3
Grupa Kapitałowa PELION SPÓŁKA AKCYJNA2 339 196 000,00466 077 000,005 795 383 000,4071 671 000,003,115,41,280,1
Grupa Kapitałowa FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA1 798 123 000,31755 080 000,005 101 518 000,0071 191 000,004,09,41,458,0
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA1 712 916 224,35325 364 719,005 000 189 079,0063 149 188,003,719,41,381,0
BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ552 275 000,00237 536 000,004 993 351 000,00-80 197 999,74-14,5-33,8-1,657,0
FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA1 573 144 000,00599 797 000,004 953 885 000,0049 967 000,353,28,31,061,9
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA1 741 701 000,00202 491 000,004 622 720 000,2318 187 000,001,09,00,488,4
TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 070 290 574,03316 028 053,444 432 331 637,5448 514 988,814,515,41,170,5
PELION SPÓŁKA AKCYJNA2 092 673 000,29548 431 000,004 227 193 000,0084 168 000,004,015,42,073,8
Grupa Kapitałowa CIECH SPÓŁKA AKCYJNA3 928 937 000,00855 698 000,413 960 316 000,0020 603 000,000,52,40,578,2
SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 037 603 766,27295 937 272,893 856 049 602,2842 872 379,424,114,51,171,5
LEKKERLAND POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA407 942 353,7025 234 304,843 760 068 719,11-11 012 994,39-2,7-43,6-0,393,8
Grupa Kapitałowa ANIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 462 811 000,00504 426 000,213 490 912 000,0075 349 000,005,214,92,265,5
J & S ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA949 896 841,31127 540 547,483 359 012 230,1312 725 156,791,310,00,486,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.