Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 98 586 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200980 506
31 marca 201081 820
30 czerwca 201084 099
30 września 201085 415
31 grudnia 201085 931
31 marca 201186 498
30 czerwca 201187 345
30 września 201186 740
31 grudnia 201185 449
31 marca 201285 401
30 czerwca 201287 382
30 września 201287 710
31 grudnia 201287 730
31 marca 201388 666
30 czerwca 201391 875
30 września 201393 184
31 grudnia 201393 695
31 marca 201495 351
30 czerwca 201498 586
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 6 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (37,3% podmiotów), działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (26,9% podmiotów) oraz wynajem i dzierżawa (13,4% podmiotów).

W podgrupach branżowych PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 6 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wynajem i dzierżawa (23,7% największych podmiotów), działalność detektywistyczna i ochroniarska (22,4% największych podmiotów) oraz działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (21,1% największych podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 36 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (13,4% podmiotów), działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (10,0% podmiotów) oraz działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (9,8% podmiotów).

Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 29 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (19,0% największych podmiotów), pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,9% największych podmiotów) oraz wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (6,5% największych podmiotów).

Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.