Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (15,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)236 323 932 375,93134 204 299 396,7828 452 890 499,049 090 907 100,653,96,832,043,2
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64)169 522 603 621,55112 775 814 172,5315 197 391 922,844 232 913 214,952,53,827,933,5
Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66)17 298 560 794,359 491 633 984,579 101 152 650,601 615 280 699,669,317,017,845,1
Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65)49 502 767 960,0311 936 851 239,684 154 345 925,603 242 713 186,046,627,278,175,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 17 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostałe formy udzielania kredytów (4,8 mld zł), pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (4,3 mld zł) oraz leasing finansowy (3,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)236 323 932 375,93134 204 299 396,7828 452 890 499,049 090 907 100,653,96,832,043,2
Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)25 911 331 662,9522 294 557 752,014 835 067 671,302 181 822 384,438,49,845,114,0
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)13 412 247 400,254 984 651 031,134 262 078 327,8033 222 670,750,30,70,862,8
Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)44 953 294 572,098 889 903 435,873 624 447 746,50290 584 268,750,73,38,080,2
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)5 706 300 540,683 537 316 103,613 605 998 545,66356 620 398,386,310,19,938,0
Ubezpieczenia na życie (PKD 65.11.Z)33 100 547 845,098 562 178 164,072 697 747 510,763 344 824 540,5510,139,1124,074,1
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)1 006 388 947,13517 635 125,051 463 970 374,51142 493 995,8214,227,59,748,6
Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)73 682 179 311,4370 114 975 504,161 257 830 967,01684 769 272,580,91,054,44,8
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (PKD 65.12.Z)15 055 744 492,302 432 557 989,701 244 993 030,24-66 645 539,90-0,4-2,7-5,483,8
Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z)1 941 882 443,31892 914 913,911 139 210 484,70193 650 444,6110,021,717,054,0
Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z)1 948 329 331,231 738 417 688,751 129 684 589,85554 866 193,2728,531,949,110,8
Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)10 338 552 550,015 575 165 737,281 006 492 347,62888 789 687,388,615,988,346,1
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z)5 960 144 537,742 373 558 143,56948 569 747,60324 126 936,985,413,734,260,2
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z)564 565 611,19388 238 114,91450 881 176,2930 131 434,865,37,86,731,2
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z)170 949 383,0743 553 894,78362 837 731,9913 391 295,747,830,83,774,5
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)1 224 998 124,82916 560 712,08211 474 862,61153 724 931,0612,616,872,725,2
Fundusze emerytalne (PKD 65.30.Z)879 548 622,64762 108 085,91190 059 384,60-41 138 814,61-4,7-5,4-21,713,4
Reasekuracja (PKD 65.20.Z)466 927 000,00180 007 000,0021 546 000,005 673 000,001,23,226,361,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.