Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Roboty ogólnobudowlane obejmują budowę:

  • kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, sklepów oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej, budynków w gospodarstwach rolnych itp.,
  • obiektów inżynierii lądowej i wodnej, takich jak: autostrady, ulice, mosty, tunele, drogi szynowe, płyty lotnisk, porty i inne inwestycji wodne, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, infrastruktura przemysłowa, rurociągi i linie elektryczne, obiekty sportowe itp.

Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom. Jednostka, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu budowlanego oraz podwykonawcy wykonujący roboty budowlane sklasyfikowani są w niniejszej Sekcji.

Sekcja ta obejmuje także remonty budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Sekcja ta obejmuje budowę:

  • kompletnych budynków (odpowiednie podklasy działu 41),
  • kompletnych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (odpowiednie podklasy działu 42).

Sekcja ta obejmuje również specjalistyczne roboty budowlane, pod warunkiem, że stanowią część realizacji budowy (odpowiednie podklasy działu 43).

Wynajem sprzętu budowlanego z operatorem jest sklasyfikowany w tej Sekcji, jeśli roboty budowlane wykonywane są przy jego użyciu.

W niniejszej Sekcji mieści się także realizacja projektów budowlanych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania budowy lub budowy budynków czy obiektów inżynierii lądowej i wodnej do sprzedaży.

Natomiast jednostka, która realizuje projekty budowlane na własny rachunek, nie w celu ich sprzedaży, lecz na cele własne (np. w celu wynajmu powierzchni w budynkach lub prowadzenia działalności produkcyjnej w tym miejscu) będzie klasyfikowana zgodnie z prowadzoną przez siebie działalnością, np. w nieruchomościach, produkcji itp.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 397 237 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009413 324
31 marca 2010410 937
30 czerwca 2010423 417
30 września 2010429 395
31 grudnia 2010424 191
31 marca 2011421 984
30 czerwca 2011423 076
30 września 2011421 161
31 grudnia 2011406 691
31 marca 2012398 561
30 czerwca 2012406 009
30 września 2012405 524
31 grudnia 2012392 105
31 marca 2013384 991
30 czerwca 2013395 390
30 września 2013398 978
31 grudnia 2013386 860
31 marca 2014386 987
30 czerwca 2014397 237
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,4% ogółu), śląskie (11,0% ogółu) oraz wielkopolskie (10,8% ogółu).

mazowieckie61 36215,4%
śląskie43 55411,0%
wielkopolskie42 81710,8%
małopolskie39 96310,1%
dolnośląskie32 6958,2%
pomorskie27 6407,0%
zachodniopomorskie21 9565,5%
łódzkie20 2435,1%
kujawsko-pomorskie18 4824,7%
podkarpackie16 7364,2%
lubelskie16 6914,2%
świętokrzyskie11 8753,0%
warmińsko-mazurskie11 2462,8%
opolskie11 0682,8%
lubuskie10 6142,7%
podlaskie10 2952,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza334 15584,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością31 1427,8%
spółki cywilne24 1006,1%
spółki jawne2 4680,6%
spółki komandytowe2 1770,5%
spółdzielnie8890,2%
spółki akcyjne8310,2%
spółki komandytowo-akcyjne8030,2%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach3090,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych2240,1%
pozostałe1390,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych378 44595,3%
własność prywatna krajowa pozostała9 0972,3%
własność zagraniczna4 5651,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 8090,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1 0910,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej8900,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej7750,2%
własność samorządowa2560,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych880,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej660,0%
pozostałe1550,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,9% podmiotów) i od 10 do 49 (3,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych380 97295,9%
od 10 do 49 zatrudnionych14 3253,6%
od 50 do 249 zatrudnionych1 7810,4%
powyżej 250 zatrudnionych1590,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (42,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Budownictwo (PKD F)111 491 267 496,7838 977 316 019,2791 944 787 675,395 149 580 916,454,613,25,665,0
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41)65 357 665 072,7026 630 603 265,4841 993 356 570,543 161 272 455,704,811,97,559,3
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)38 469 213 995,919 369 741 106,3239 485 715 960,351 542 660 555,024,016,53,975,6
Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)7 664 388 428,172 976 971 647,4710 465 715 144,50445 647 905,735,815,04,361,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 1 118 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (4,4 mld zł), Grupa Kapitałowa POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (4,2 mld zł) oraz STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (4,0 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA4 067 239 000,31680 405 000,004 430 269 000,00267 409 000,006,639,36,083,3
Grupa Kapitałowa POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA3 923 518 000,001 458 698 000,414 160 901 000,00119 301 000,003,08,22,962,8
STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 109 175 130,67549 038 840,234 019 330 999,96194 408 048,156,335,44,882,3
BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA3 858 951 000,00642 735 000,003 751 456 000,00226 283 000,235,935,26,083,3
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA3 305 561 500,28854 251 300,003 671 690 400,00240 171 500,007,328,16,574,2
POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA2 894 896 000,00920 030 000,003 499 251 000,00105 425 000,173,611,53,068,2
Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA1 627 475 000,00517 633 000,002 570 369 000,0065 897 000,354,112,72,668,2
MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA1 132 388 000,00369 437 000,001 805 672 000,2944 364 000,003,912,02,567,4
Grupa Kapitałowa HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ1 427 851 000,28447 501 000,001 581 632 000,0036 557 000,002,68,22,368,7
WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA1 121 941 000,00143 370 000,181 330 040 000,0064 869 000,005,845,34,987,2
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "POL-AQUA" SPÓŁKA AKCYJNA822 252 000,00240 697 000,001 309 677 000,00-286 511 999,76-34,8-119,0-21,970,7
Grupa Kapitałowa ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA623 886 000,33248 580 000,001 103 907 000,0012 150 000,002,04,91,160,2
HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ1 393 608 000,00834 758 000,001 090 075 000,00293 000,140,00,00,040,1
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA567 196 000,00251 973 000,00906 460 000,2530 004 000,005,311,93,355,6
Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA728 278 000,00266 036 000,00903 941 000,0020 669 000,232,87,82,363,5
HOCHTIEF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA615 514 069,29132 934 306,47881 439 960,8533 297 224,895,425,13,878,4
EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA434 651 000,00106 460 000,17806 058 000,0010 071 000,002,39,51,375,5
Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA579 383 000,00320 201 000,00786 748 000,4045 080 000,007,814,15,744,7
ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA574 507 000,28322 136 000,00752 500 000,0049 595 000,008,615,46,643,9
HERMANN KIRCHNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ281 576 508,5177 906 396,79735 214 266,5045 125 031,9916,057,96,172,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.