Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (42,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Budownictwo (PKD F)111 491 267 496,7838 977 316 019,2791 944 787 675,395 149 580 916,454,613,25,665,0
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41)65 357 665 072,7026 630 603 265,4841 993 356 570,543 161 272 455,704,811,97,559,3
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)38 469 213 995,919 369 741 106,3239 485 715 960,351 542 660 555,024,016,53,975,6
Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)7 664 388 428,172 976 971 647,4710 465 715 144,50445 647 905,735,815,04,361,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 19 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (35,0 mld zł), roboty związane z budową dróg i autostrad (23,7 mld zł) oraz realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (7,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Budownictwo (PKD F)111 491 267 496,7838 977 316 019,2791 944 787 675,395 149 580 916,454,613,25,665,0
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)37 270 350 542,3615 671 839 696,2335 022 031 496,522 145 144 689,415,813,76,158,0
Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)26 541 966 090,954 321 601 820,7623 678 613 446,53669 718 804,442,515,52,883,7
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)28 026 228 333,2810 920 354 625,016 961 963 018,741 015 017 675,483,69,314,661,0
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)3 668 794 201,841 734 361 827,474 392 854 430,17177 333 934,454,810,24,052,7
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)2 236 441 569,45905 898 266,143 351 635 633,57125 767 428,615,613,93,859,5
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)2 554 233 673,971 172 400 864,013 153 533 073,00207 563 915,278,117,76,654,1
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)2 082 659 828,18941 137 998,862 879 753 357,97141 927 607,086,815,14,954,8
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)1 744 867 047,94568 545 207,422 369 575 648,83139 946 481,548,024,65,967,4
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)1 224 212 971,63576 768 531,721 996 325 178,6896 156 713,657,916,74,852,9
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)1 419 549 347,76728 632 420,071 906 937 095,6681 938 718,475,811,34,348,7
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)1 125 753 405,42452 496 453,371 713 255 274,3881 465 189,727,218,04,859,8
Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z)969 726 037,90443 324 096,081 571 194 928,62116 115 938,8312,026,27,454,3
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)906 967 115,13188 369 291,721 440 191 075,2390 053 873,419,947,86,379,2
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)537 129 783,8767 693 587,23770 394 483,244 006 583,580,85,90,587,4
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z)178 218 200,0078 663 200,00259 650 700,0022 496 800,0012,628,68,755,9
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)768 200 264,48107 610 098,47228 587 294,4628 332 684,843,726,312,486,0
Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)54 763 073,8112 149 246,03101 704 150,68443 452,920,83,70,477,8
Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)98 898 520,1330 871 427,3896 166 808,265 004 414,115,116,25,268,8
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)21 221 291,6216 188 417,0641 058 525,5735 919,830,20,20,123,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.