Podsumowanie

Dział ten obejmuje specjalistyczne roboty budowlane związane z budową budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, prowadzone przez wykonawców posiadających specjalistyczne umiejętności i specjalny sprzęt.

Prace te obejmują:

  • wbijanie pali, budowanie fundamentów, roboty betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie i demontowanie rusztowań, wykonywanie pokryć dachowych itp.

Dział ten obejmuje także montaż konstrukcji stalowych, o ile pojedyncze elementy konstrukcji nie zostały wykonane przez tę samą jednostkę, która zajmuje się ich montażem.

Specjalistyczne roboty budowlane wykonywane są z reguły przez podwykonawców.

Roboty wykończeniowe i wykonywanie instalacji budowlanych mieszczą się również w niniejszym dziale.

Instalacje budowlane obejmują instalacje wszelkich rodzajów, które są niezbędne do funkcjonowania budynku lub budowli zgodnie z jego przeznaczeniem. Roboty instalacyjne mogą być przeprowadzone na terenie budowy lub w warsztatach.

Zalicza się tu wykonywanie:

  • instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, instalowanie anten, wykonywanie instalacji alarmowych i pozostałych instalacji elektrycznych, instalowanie przeciwpożarowego systemu zraszającego, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz schodów ruchomych itp.,
  • zakładanie izolacji cieplnych, wodnych, dźwiękochłonnych, roboty blacharskie, zakładanie przemysłowych instalacji chłodniczych, systemów oświetleniowych i systemów sygnalizacyjnych dróg, szlaków kolejowych, portów lotniczych i wodnych itp.

Instalacje te obejmują także związane z nimi prace remontowe.

Do pozostałych działalności związanych z wykańczaniem obiektów budowlanych zalicza się m.in.:

  • szklenie, tynkowanie, malowanie, układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, układanie pokryć dywanowych i parkietów, tapetowanie ścian itp., cyklinowanie podłóg, zakładanie stolarki budowlanej, zewnętrzne mycie budynków itp. Zalicza się tu również związane z tymi robotami prace remontowe.

Wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie niniejszego działu w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane przy jego użyciu. 

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 244 673 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009255 689
31 marca 2010254 347
30 czerwca 2010262 006
30 września 2010265 927
31 grudnia 2010262 634
31 marca 2011260 617
30 czerwca 2011261 361
30 września 2011260 311
31 grudnia 2011251 121
31 marca 2012245 139
30 czerwca 2012249 968
30 września 2012249 873
31 grudnia 2012241 273
31 marca 2013236 479
30 czerwca 2013243 379
30 września 2013245 881
31 grudnia 2013237 825
31 marca 2014237 926
30 czerwca 2014244 673
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,7% ogółu), wielkopolskie (11,6% ogółu) oraz śląskie (10,7% ogółu).

mazowieckie36 02814,7%
wielkopolskie28 33911,6%
śląskie26 11610,7%
małopolskie22 2309,1%
dolnośląskie19 3147,9%
pomorskie16 9546,9%
łódzkie13 8915,7%
zachodniopomorskie13 2285,4%
kujawsko-pomorskie11 4734,7%
podkarpackie11 0394,5%
lubelskie10 6164,3%
świętokrzyskie7 8503,2%
warmińsko-mazurskie7 3233,0%
opolskie7 0592,9%
lubuskie6 7702,8%
podlaskie6 4432,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,1% podmiotów), spółki cywilne (5,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza222 83691,1%
spółki cywilne12 8805,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7 3143,0%
spółki jawne9450,4%
spółki komandytowe3260,1%
spółki akcyjne1220,0%
spółdzielnie1080,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych540,0%
spółki komandytowo-akcyjne420,0%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach390,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych240 78198,4%
własność prywatna krajowa pozostała1 8740,8%
własność zagraniczna1 0900,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3260,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2290,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1620,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1410,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych210,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej180,0%
własność państwowych osób prawnych100,0%
pozostałe210,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,7% podmiotów) i od 10 do 49 (2,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych239 00497,7%
od 10 do 49 zatrudnionych5 2612,2%
od 50 do 249 zatrudnionych3770,2%
powyżej 250 zatrudnionych310,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (5,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)7 664 388 428,172 976 971 647,4710 465 715 144,50445 647 905,735,815,04,361,2
Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)3 769 515 724,811 757 897 405,165 616 517 548,72259 560 621,846,914,84,653,4
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)2 773 571 353,32973 591 853,374 122 030 116,81129 774 012,194,713,33,264,9
Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3)844 184 629,91135 947 761,56371 349 970,7128 812 057,593,421,27,883,9
Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)277 116 720,13109 534 627,38355 817 508,2627 501 214,119,925,17,760,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 159 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (903,9 mln zł), Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA (786,7 mln zł) oraz ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA (752,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA728 278 000,00266 036 000,00903 941 000,0020 669 000,232,87,82,363,5
Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA579 383 000,00320 201 000,00786 748 000,4045 080 000,007,814,15,744,7
ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA574 507 000,28322 136 000,00752 500 000,0049 595 000,008,615,46,643,9
RUUKKI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ420 737 700,0038 385 300,30666 200 000,00-9 121 500,00-2,2-23,8-1,490,9
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ PEBEKA SPÓŁKA AKCYJNA265 222 521,9288 493 166,52486 166 591,367 801 290,152,98,81,666,6
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA364 964 000,00170 852 000,23341 054 000,0011 795 000,003,26,93,553,2
Grupa Kapitałowa ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA415 216 891,12162 441 720,32338 114 957,21-4 915 303,92-1,2-3,0-1,560,9
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA413 416 388,68164 302 850,21333 362 479,11-601 321,31-0,2-0,4-0,260,3
IMTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ213 222 000,0074 598 000,00308 984 000,3241 241 000,0019,355,313,465,0
Grupa Kapitałowa INSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA230 754 629,52141 029 219,68286 170 845,5917 353 150,447,512,36,138,9
KELLER - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 218 200,0078 663 200,00259 650 700,0022 496 800,3112,628,68,755,9
INSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA199 860 379,08127 894 143,78258 168 564,5317 247 797,938,613,56,736,0
BIS MULTISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ108 871 837,0049 200 156,00248 060 600,2614 669 504,0013,529,85,954,8
KOPEX - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA112 920 475,1539 608 780,56197 086 550,0114 581 717,0612,936,87,464,9
Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA118 618 264,4854 916 271,89192 211 210,5210 132 950,088,518,55,353,7
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "PAK SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ84 408 316,4831 917 847,68180 910 850,238 727 035,4910,327,34,862,2
KONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 657 000,2631 053 000,00175 882 000,0024 406 000,0030,378,613,961,5
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "PAK SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 016 302,3228 323 311,49175 114 888,437 502 309,319,326,54,365,0
Grupa Kapitałowa ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 365 682,6144 032 910,20165 824 918,849 270 993,5110,221,15,651,8
ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 101 310,9441 140 527,50158 556 241,368 799 959,9410,221,45,652,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.