Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to opieka zdrowotna (34,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)32 404 057 783,6517 516 765 539,9934 474 109 511,12-765 838 348,10-2,4-4,4-2,245,9
Opieka zdrowotna (PKD 86)32 379 994 680,7717 494 673 491,6934 459 545 515,59-765 174 895,55-2,4-4,4-2,246,0
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87)24 063 102,8822 092 048,3014 563 995,53-663 452,55-2,8-3,0-4,68,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 8 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność szpitali (29,5 mld zł), praktyka lekarska ogólna (1,7 mld zł) oraz pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (1,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)32 404 057 783,6517 516 765 539,9934 474 109 511,12-765 838 348,10-2,4-4,4-2,245,9
Działalność szpitali (PKD 86.10.Z)26 945 630 228,6714 875 119 027,9329 482 600 187,87-700 610 006,02-2,6-4,7-2,444,8
Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)1 877 072 988,90569 076 798,361 737 394 498,32-34 570 322,75-1,8-6,1-2,069,7
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)1 624 648 146,01698 103 976,671 347 628 505,61-61 212 207,72-3,8-8,8-4,557,0
Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B)1 160 140 173,38952 048 959,72964 379 006,115 150 472,750,40,50,517,9
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)660 694 889,72312 833 585,37756 659 834,0320 587 896,093,16,62,752,7
Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)110 932 983,2286 850 413,35168 294 510,305 023 899,474,55,83,021,7
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)24 063 102,8822 092 048,3014 563 995,53-663 452,55-2,8-3,0-4,68,2
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)875 270,87640 730,292 588 973,35455 372,6352,071,117,626,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.