Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (8,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)24 844 988 405,8418 631 679 876,9614 231 897 336,141 142 341 921,134,66,18,025,0
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01)17 228 524 922,5713 070 924 692,758 121 838 254,40813 992 113,284,76,210,024,1
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02)7 280 355 633,365 571 743 154,205 936 146 531,79372 607 497,935,16,76,323,5
Rybactwo (PKD 03)336 107 849,91-10 987 969,99173 912 549,95-44 257 690,08-13,2402,8-25,5103,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 19 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (5,7 mld zł), uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (4,2 mld zł) oraz chów i hodowla drobiu (1,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)24 844 988 405,8418 631 679 876,9614 231 897 336,141 142 341 921,134,66,18,025,0
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z)7 066 274 309,125 524 372 179,135 742 837 485,36367 445 861,325,26,76,421,8
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.50.Z)12 237 596 791,5210 015 169 610,464 246 518 904,69464 410 152,303,84,610,918,2
Chów i hodowla drobiu (PKD 01.47.Z)704 046 221,00314 951 118,741 208 036 781,3240 891 363,785,813,03,455,3
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z)1 517 198 725,881 041 363 849,19705 174 935,60156 466 903,8310,315,022,231,4
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z)503 835 231,36303 905 355,15440 342 681,4934 134 450,216,811,27,839,7
Chów i hodowla bydła mlecznego (PKD 01.41.Z)692 090 202,89446 500 757,77352 621 589,3826 585 375,583,86,07,535,5
Rozmnażanie roślin (PKD 01.30.Z)348 237 279,68260 369 637,32258 118 082,6640 725 127,2811,715,615,825,2
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z)327 795 687,66107 808 316,24226 583 173,2416 440 055,525,015,37,367,1
Chów i hodowla świń (PKD 01.46.Z)275 973 404,91182 645 836,68196 353 069,9312 187 523,414,46,76,233,8
Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z)214 081 324,2447 370 975,07193 309 046,435 161 636,612,410,92,777,9
Rybołówstwo w wodach morskich (PKD 03.11.Z)326 361 999,93-15 295 707,87168 900 928,42-43 473 794,58-13,3284,2-25,7104,7
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD 01.64.Z)159 390 052,82100 907 800,21143 728 373,15-1 984 777,33-1,3-2,0-1,436,7
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z)137 337 367,93115 533 097,19121 639 369,6616 857 196,8412,314,613,915,9
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych (PKD 01.43.Z)159 056 807,86112 021 791,5388 766 973,92-2 825 569,78-1,8-2,5-3,229,6
Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów (PKD 01.42.Z)85 157 003,2747 627 750,4345 884 432,991 017 176,681,22,12,244,1
Chów i hodowla pozostałych zwierząt (PKD 01.49.Z)45 523 987,532 858 797,0133 816 743,425 851 099,3612,9204,717,393,7
Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych (PKD 01.24.Z)15 820 365,844 878 689,3830 565 915,38834 410,905,317,12,769,2
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19.Z)19 465 792,4214 382 285,4523 687 227,572 401 624,7012,316,710,126,1
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD 03.22.Z)9 745 849,984 307 737,885 011 621,53-783 895,50-8,0-18,2-15,655,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.