Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • wytwarzanie drewna okrągłego do dalszego przerobu,
  • pozyskiwanie i zbieranie dziko rosnących produktów leśnych,
  • wytwarzanie produktów używanych w postaci nieprzetworzonej lub przetworzonych w niewielkim stopniu, takich jak: drewno opałowe, węgiel drzewny, zrębki lub drewno okrągłe (np. stojaki kopalniane, żerdzie itp.),
  • urządzanie lasu,
  • utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,
  • działalność z zakresu nasiennictwa i selekcji leśnej,
  • zagospodarowanie i ochronę lasu,
  • przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
  • działalność usługową związaną z leśnictwem.

Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.

Dział ten nie obejmuje:

  • dalszej obróbki drewna związanej z jego piłowaniem i heblowaniem, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 16.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 17 388 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200918 560
31 marca 201018 541
30 czerwca 201018 679
30 września 201018 716
31 grudnia 201018 689
31 marca 201118 813
30 czerwca 201118 233
30 września 201117 933
31 grudnia 201117 391
31 marca 201217 363
30 czerwca 201217 360
30 września 201217 337
31 grudnia 201217 165
31 marca 201317 214
30 czerwca 201317 332
30 września 201317 364
31 grudnia 201317 004
31 marca 201417 353
30 czerwca 201417 388
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa podkarpackie (9,7% ogółu), zachodniopomorskie (9,7% ogółu) oraz dolnośląskie (9,1% ogółu).

podkarpackie1 6929,7%
zachodniopomorskie1 6789,7%
dolnośląskie1 5759,1%
warmińsko-mazurskie1 3577,8%
pomorskie1 3197,6%
wielkopolskie1 2687,3%
śląskie1 1646,7%
lubuskie1 1106,4%
mazowieckie9845,7%
lubelskie9255,3%
podlaskie8544,9%
małopolskie8374,8%
opolskie7584,4%
kujawsko-pomorskie7414,3%
świętokrzyskie6073,5%
łódzkie5193,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (86,8% podmiotów), spółki cywilne (7,8% podmiotów) oraz państwowe jednostki organizacyjne (2,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza15 08786,8%
spółki cywilne1 3577,8%
państwowe jednostki organizacyjne4382,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3201,8%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach970,6%
spółki jawne380,2%
spółdzielnie160,1%
spółki komandytowe140,1%
spółki akcyjne100,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne40,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,1% podmiotów), własność skarbu państwa (2,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych16 54495,1%
własność skarbu państwa4382,5%
własność prywatna krajowa pozostała2561,5%
własność zagraniczna840,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej180,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych180,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej140,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,0%
własność samorządowa50,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,3% podmiotów) i od 10 do 49 (3,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych16 56395,3%
od 10 do 49 zatrudnionych5193,0%
od 50 do 249 zatrudnionych3041,7%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (5,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02)7 280 355 633,365 571 743 154,205 936 146 531,79372 607 497,935,16,76,323,5
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.1)7 066 274 309,125 524 372 179,135 742 837 485,36367 445 861,325,26,76,421,8
Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4)214 081 324,2447 370 975,07193 309 046,435 161 636,612,410,92,777,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" (5,7 mld zł) oraz EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" SPÓŁKA AKCYJNA (95,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE"7 066 274 309,125 524 372 179,135 742 837 485,98367 445 861,325,26,76,421,8
EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" SPÓŁKA AKCYJNA167 885 000,0016 126 000,1695 657 000,003 180 000,001,919,73,390,4
BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ40 392 682,4527 575 296,5369 426 986,34726 996,981,82,61,131,7
LAWANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 803 642,223 669 678,5428 225 060,691 254 639,6321,634,24,536,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.