Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to ubezpieczenia (3,9 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65)49 502 767 960,0311 936 851 239,684 154 345 925,603 242 713 186,046,627,278,175,9
Ubezpieczenia (PKD 65.1)48 156 292 337,3910 994 736 153,773 942 740 541,003 278 179 000,656,829,883,177,2
Fundusze emerytalne (PKD 65.3)879 548 622,64762 108 085,91190 059 384,60-41 138 814,61-4,7-5,4-21,713,4
Reasekuracja (PKD 65.2)466 927 000,00180 007 000,0021 546 000,005 673 000,001,23,226,361,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podklasę PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to ubezpieczenia na życie (2,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65)49 502 767 960,0311 936 851 239,684 154 345 925,603 242 713 186,046,627,278,175,9
Ubezpieczenia na życie (PKD 65.11.Z)33 100 547 845,098 562 178 164,072 697 747 510,763 344 824 540,5510,139,1124,074,1
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (PKD 65.12.Z)15 055 744 492,302 432 557 989,701 244 993 030,24-66 645 539,90-0,4-2,7-5,483,8
Fundusze emerytalne (PKD 65.30.Z)879 548 622,64762 108 085,91190 059 384,60-41 138 814,61-4,7-5,4-21,713,4
Reasekuracja (PKD 65.20.Z)466 927 000,00180 007 000,0021 546 000,005 673 000,001,23,226,361,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.