Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych89886,2%
własność prywatna krajowa pozostała595,7%
własność zagraniczna555,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej191,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność państwowych osób prawnych20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (50,0% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (23,1% największych podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (15,4% największych podmiotów).

własność zagraniczna1350,0%
własność prywatna krajowa pozostała623,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej415,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej13,8%
własność państwowych osób prawnych13,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa13,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność prywatna krajowa pozostała (61,0% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (19,0% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (12,4% sumy kapitałów własnych).

własność prywatna krajowa pozostała7 282 160 760,42 zł61,0%
własność zagraniczna2 268 980 395,62 zł19,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1 477 079 484,95 zł12,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej773 995 000,00 zł6,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa133 665 000,00 zł1,1%
własność państwowych osób prawnych970 598,69 zł0,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.