Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (2,2 mld zł) oraz produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (1,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32)3 892 364 072,341 811 015 989,494 472 040 500,08183 766 267,184,710,24,153,5
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.5)2 431 028 452,54893 110 860,062 204 395 275,99104 885 310,304,311,74,863,3
Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9)720 829 305,46415 195 752,961 182 923 442,9744 365 159,846,210,73,842,4
Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów (PKD 32.1)492 363 301,30407 740 677,61715 781 622,8015 972 871,213,23,92,217,2
Produkcja gier i zabawek (PKD 32.4)222 189 635,1880 207 905,03326 075 135,3113 812 894,436,217,24,263,9
Produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.3)25 953 377,8614 760 793,8342 865 023,014 730 031,4018,232,011,043,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 6 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (2,2 mld zł), produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (1,2 mld zł) oraz produkcja monet (689,1 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32)3 892 364 072,341 811 015 989,494 472 040 500,08183 766 267,184,710,24,153,5
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z)2 431 028 452,54893 110 860,062 204 395 275,99104 885 310,304,311,74,863,3
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)720 829 305,46415 195 752,961 182 923 442,9744 365 159,846,210,73,842,4
Produkcja monet (PKD 32.11.Z)477 114 000,00398 856 000,00689 108 000,0014 301 000,003,03,62,116,4
Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)222 189 635,1880 207 905,03326 075 135,3113 812 894,436,217,24,263,9
Produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z)25 953 377,8614 760 793,8342 865 023,014 730 031,4018,232,011,043,1
Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z)15 249 301,308 884 677,6126 673 622,801 671 871,2111,018,86,341,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.