Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje:

  • sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą przetwarzania) wszystkich rodzajów towarów,
  • świadczenie usług związanych ze sprzedażą towarów
  • naprawy pojazdów samochodowych i motocykli. Sprzedaż hurtowa i detaliczna są końcowymi etapami dystrybucji towarów.

Sprzedaż bez przetwarzania obejmuje czynności podstawowe (lub manipulacyjne) związane z handlem, np. sortowanie, klasyfikowanie, składanie wyrobów, mieszanie (łączenie) wyrobów (np. wina lub piasku), butelkowanie (poprzedzone lub nie myciem butelek), pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towarów w celu dystrybucji w mniejszych partiach, przechowywanie (nawet mrożonych lub chłodzonych) wyrobów, czyszczenie i suszenie produktów rolnych, przycinanie płyt pilśniowych z włókien drzewnych lub arkuszy metalowych, traktowane jako działalność drugorzędna.

Dział 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych obejmuje wszystkie rodzaje działalności związane ze sprzedażą i naprawą pojazdów samochodowych i motocykli.

Dział 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami obejmuje odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych towarów sprzedawcom detalicznym, użytkownikom przemysłowym, handlowym, profesjonalnym, korporacjom, instytucjom lub innym hurtownikom; agentom i pośrednikom prowadzącym działalność handlową, polegającą na zakupie i następnie odsprzedaży, przy czym mogą to być osoby lub jednostki prowadzące działalność, np.: hurtownicy, pośrednicy, maklerzy, dystrybutorzy towarów przemysłowych, eksporterzy, importerzy, spółdzielnie handlowe oraz oddziały i biura sprzedaży (z wyłączeniem sklepów detalicznych) utrzymywane przez jednostki produkcyjne lub wydobywcze, w celu sprzedaży ich towarów, ale nieumiejscowione na terenach ich zakładów lub kopalni.

Dział ten obejmuje także działalność maklerów, sprzedawców komisowych i agentów, akwizytorów oraz organizacje spółdzielcze i inne organizacje handlowe zaangażowane w handel produktami gospodarki rolnej.

Obejmuje również wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem hurtowym, takich jak: montowanie, sortowanie i klasyfikowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie buforowe, przepakowywanie i butelkowanie, redystrybucję w mniejsze partie, np. wyrobów farmaceutycznych; przechowywanie, chłodzenie, dostarczanie i instalowanie towarów na własny rachunek, promowanie sprzedaży i projektowanie etykiet.

Większość hurtowników jest prawnymi właścicielami sprzedawanych towarów, ale niektórzy działają jako agenci komisowi lub prowadzą sprzedaż na zlecenie.

Dział 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi obejmuje odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych artykułów użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego prowadzoną przez sklepy, domy towarowe, domy sprzedaży wysyłkowej, na straganach, przez domokrążców i akwizytorów, spółdzielnie konsumenckie, domy aukcyjne itp.

Rozróżnienie pomiędzy działem 46 a działem 47 określone jest przez rodzaj dominującego klienta.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 948 904 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 009 773
31 marca 20101 010 548
30 czerwca 20101 020 752
30 września 20101 025 137
31 grudnia 20101 023 346
31 marca 20111 016 772
30 czerwca 2011996 336
30 września 2011985 692
31 grudnia 2011968 183
31 marca 2012955 298
30 czerwca 2012957 600
30 września 2012955 614
31 grudnia 2012950 163
31 marca 2013946 948
30 czerwca 2013952 363
30 września 2013955 769
31 grudnia 2013945 717
31 marca 2014944 963
30 czerwca 2014948 904
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,8% ogółu), śląskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie168 94817,8%
śląskie116 84112,3%
wielkopolskie93 9259,9%
małopolskie80 1498,4%
dolnośląskie75 6398,0%
łódzkie60 6686,4%
pomorskie52 6015,5%
kujawsko-pomorskie46 1484,9%
zachodniopomorskie45 6504,8%
lubelskie43 2674,6%
podkarpackie39 2834,1%
świętokrzyskie30 8603,3%
lubuskie25 1292,6%
warmińsko-mazurskie24 4022,6%
podlaskie23 1092,4%
opolskie22 2852,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (77,8% podmiotów), spółki cywilne (12,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza738 18977,8%
spółki cywilne113 78312,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością75 1187,9%
spółki jawne13 8861,5%
spółki komandytowe2 8290,3%
spółdzielnie2 3090,2%
spółki akcyjne1 4160,1%
spółki komandytowo-akcyjne5050,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych4360,0%
przedstawicielstwa zagraniczne3370,0%
pozostałe960,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 21 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych890 66493,9%
własność prywatna krajowa pozostała23 9792,5%
własność zagraniczna23 5702,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3 4120,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3 3540,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2 0570,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 4990,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych930,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej780,0%
własność państwowych osób prawnych660,0%
pozostałe1320,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,9% podmiotów) i od 10 do 49 (2,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych919 50196,9%
od 10 do 49 zatrudnionych26 0522,7%
od 50 do 249 zatrudnionych2 9820,3%
powyżej 250 zatrudnionych3690,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (379,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)226 437 862 046,7391 402 234 443,60557 223 543 633,6313 221 590 901,135,814,52,459,6
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)151 995 659 974,0161 347 658 896,45379 708 515 580,608 640 512 999,865,714,12,359,6
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)52 930 318 697,6422 737 824 764,43122 221 899 734,183 076 895 122,715,813,52,557,0
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45)21 511 883 375,087 316 750 782,7255 293 128 318,851 504 182 778,567,020,62,766,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 2 641 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (20,2 mld zł), LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (14,3 mld zł) oraz BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE (10,3 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA6 149 800 761,421 422 957 480,0020 217 012 200,00657 850 772,0010,746,23,376,9
LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 067 564 000,00362 216 000,0014 322 130 000,0063 800 000,173,117,60,582,5
BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE2 740 949 000,00118 756 000,2810 318 638 000,0098 061 000,003,682,61,095,7
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 509 939 500,002 094 688 100,388 644 730 200,00265 156 200,005,912,73,153,6
CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 000 366 600,002 627 426 600,008 118 178 900,00132 864 000,242,75,11,647,5
PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 063 803 000,21352 744 000,008 087 871 000,00308 870 000,0029,087,63,866,8
Grupa Kapitałowa EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA2 402 980 573,00457 104 760,007 791 759 447,00128 446 420,315,428,11,781,0
REAL,- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA1 940 800 000,2239 581 300,006 309 004 800,00-40 091 000,00-2,1-101,3-0,698,0
AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 420 752 200,262 268 200 900,006 229 399 900,00145 620 000,003,36,42,348,7
Grupa Kapitałowa NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA2 079 315 000,00243 371 000,006 131 679 000,3337 024 000,001,815,20,688,3
LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)1 710 251 200,19755 076 400,006 092 909 200,00147 234 400,008,619,52,455,9
Grupa Kapitałowa LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)1 746 350 900,00791 320 600,006 092 883 400,00176 138 500,3110,122,32,954,7
Grupa Kapitałowa PELION SPÓŁKA AKCYJNA2 339 196 000,00466 077 000,005 795 383 000,4071 671 000,003,115,41,280,1
Grupa Kapitałowa FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA1 798 123 000,31755 080 000,005 101 518 000,0071 191 000,004,09,41,458,0
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA1 712 916 224,35325 364 719,005 000 189 079,0063 149 188,003,719,41,381,0
BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ552 275 000,00237 536 000,004 993 351 000,00-80 197 999,74-14,5-33,8-1,657,0
FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA1 573 144 000,00599 797 000,004 953 885 000,0049 967 000,353,28,31,061,9
CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 633 490 000,003 018 797 000,354 940 638 000,00473 762 000,0013,015,79,616,9
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA1 741 701 000,00202 491 000,004 622 720 000,2318 187 000,001,09,00,488,4
STATOIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 615 159 000,001 121 260 000,004 456 115 000,2661 309 000,003,85,51,430,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.