Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 381 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 10,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 552
31 marca 20103 750
30 czerwca 20103 873
30 września 20104 066
31 grudnia 20104 316
31 marca 20114 421
30 czerwca 20114 514
30 września 20114 730
31 grudnia 20115 023
31 marca 20125 169
30 czerwca 20125 303
30 września 20125 574
31 grudnia 20126 037
31 marca 20136 394
30 czerwca 20136 708
30 września 20137 044
31 grudnia 20137 335
31 marca 20147 417
30 czerwca 20147 381
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 8 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to wytwarzanie energii elektrycznej (73,1% podmiotów), wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (12,6% podmiotów) oraz handel energią elektryczną (7,8% podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 8 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (59,9% największych podmiotów), wytwarzanie energii elektrycznej (18,1% największych podmiotów) oraz handel energią elektryczną (8,1% największych podmiotów).