Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję paliw gazowych o standardowej wartości opałowej poprzez oczyszczanie, mieszanie i w innych procesach, z gazów różnego pochodzenia, włączając gaz ziemny,
  • produkcję gazu uzyskanego z destylacji węgla lub jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub z odpadów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • górnictwa gazu ziemnego, sklasyfikowanego w 06.20.Z,
  • działalności koksowni, sklasyfikowanej w 19.10.Z,
  • wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 19.20.Z,
  • wytwarzania gazów technicznych, sklasyfikowanego w 20.11.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 91 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200943
31 marca 201044
30 czerwca 201044
30 września 201047
31 grudnia 201058
31 marca 201161
30 czerwca 201162
30 września 201165
31 grudnia 201163
31 marca 201269
30 czerwca 201274
30 września 201277
31 grudnia 201277
31 marca 201384
30 czerwca 201386
30 września 201387
31 grudnia 201392
31 marca 201492
30 czerwca 201491
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (34,1% ogółu), wielkopolskie (15,4% ogółu) oraz zachodniopomorskie (9,9% ogółu).

mazowieckie3134,1%
wielkopolskie1415,4%
zachodniopomorskie99,9%
śląskie77,7%
lubuskie55,5%
pomorskie55,5%
dolnośląskie44,4%
kujawsko-pomorskie44,4%
podlaskie33,3%
małopolskie33,3%
opolskie22,2%
lubelskie22,2%
łódzkie11,1%
warmińsko-mazurskie11,1%
świętokrzyskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (89,0% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (3,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,2% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8189,0%
indywidualna działalność gospodarcza33,3%
spółki cywilne22,2%
spółki akcyjne22,2%
spółki komandytowo-akcyjne11,1%
spółki komandytowe11,1%
spółki jawne11,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (45,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (25,3% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (14,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4145,1%
własność prywatna krajowa pozostała2325,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1314,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych55,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej44,4%
własność zagraniczna22,2%
własność państwowych osób prawnych11,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem 11,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8593,4%
od 10 do 49 zatrudnionych55,5%
od 50 do 249 zatrudnionych11,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)736 369 510,85649 825 635,86100 993 276,14-11 167 640,28-1,5-1,7-11,111,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSKIE LNG SPÓŁKA AKCYJNA (101,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSKIE LNG SPÓŁKA AKCYJNA736 369 511,38649 825 635,86100 993 276,14-11 167 640,28-1,5-1,7-11,111,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.