Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (2,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wynajem i dzierżawa (PKD 77)22 142 307 459,217 255 702 136,404 387 766 030,25476 899 649,062,26,610,967,2
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)10 713 228 822,923 257 691 614,742 123 192 087,99136 140 391,681,34,26,469,6
Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)9 559 356 573,762 567 163 815,531 700 944 416,16149 485 841,131,65,88,873,2
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4)1 763 016 941,771 380 680 010,24448 240 549,38185 654 076,1310,513,541,421,7
Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2)106 705 120,7650 166 695,89115 388 976,725 619 340,125,311,24,953,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 9 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (1,6 mld zł), wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (980,6 mln zł) oraz wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (964,1 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wynajem i dzierżawa (PKD 77)22 142 307 459,217 255 702 136,404 387 766 030,25476 899 649,062,26,610,967,2
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)9 208 148 654,442 451 193 328,521 578 206 435,98140 753 240,791,55,78,973,4
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)7 977 020 892,391 522 290 866,49980 605 838,8539 741 291,530,52,64,180,9
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)1 810 593 710,87885 758 951,42964 130 734,2359 928 960,353,36,86,251,1
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)1 763 016 941,771 380 680 010,24448 240 549,38185 654 076,1310,513,541,421,7
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z)483 662 197,53420 028 387,61139 869 941,42-12 001 796,81-2,5-2,9-8,613,2
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)351 207 919,32115 970 487,01122 737 980,188 732 600,342,57,57,167,0
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z)97 501 272,0344 962 211,95104 151 403,024 668 423,334,810,44,553,9
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z)441 952 022,13429 613 409,2238 585 573,4948 471 936,6111,011,3125,62,8
Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp. (PKD 77.22.Z)9 203 848,735 204 483,9411 237 573,70950 916,7910,318,38,543,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.