Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (12,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64)169 522 603 621,55112 775 814 172,5315 197 391 922,844 232 913 214,952,53,827,933,5
Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9)84 276 873 635,2936 169 112 219,0112 721 593 745,602 505 629 323,933,06,919,757,1
Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2)73 682 179 311,4370 114 975 504,161 257 830 967,01684 769 272,580,91,054,44,8
Pośrednictwo pieniężne (PKD 64.1)10 338 552 550,015 575 165 737,281 006 492 347,62888 789 687,388,615,988,346,1
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.3)1 224 998 124,82916 560 712,08211 474 862,61153 724 931,0612,616,872,725,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 6 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostałe formy udzielania kredytów (4,8 mld zł), pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (4,3 mld zł) oraz leasing finansowy (3,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64)169 522 603 621,55112 775 814 172,5315 197 391 922,844 232 913 214,952,53,827,933,5
Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)25 911 331 662,9522 294 557 752,014 835 067 671,302 181 822 384,438,49,845,114,0
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)13 412 247 400,254 984 651 031,134 262 078 327,8033 222 670,750,30,70,862,8
Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)44 953 294 572,098 889 903 435,873 624 447 746,50290 584 268,750,73,38,080,2
Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)73 682 179 311,4370 114 975 504,161 257 830 967,01684 769 272,580,91,054,44,8
Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)10 338 552 550,015 575 165 737,281 006 492 347,62888 789 687,388,615,988,346,1
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)1 224 998 124,82916 560 712,08211 474 862,61153 724 931,0612,616,872,725,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.