Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 22 857 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200919 158
31 marca 201019 267
30 czerwca 201019 321
30 września 201019 421
31 grudnia 201019 640
31 marca 201119 700
30 czerwca 201119 852
30 września 201119 923
31 grudnia 201120 041
31 marca 201220 071
30 czerwca 201220 338
30 września 201220 613
31 grudnia 201220 865
31 marca 201321 148
30 czerwca 201321 456
30 września 201321 783
31 grudnia 201322 447
31 marca 201422 588
30 czerwca 201422 857
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 4 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Dwie największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66,0% podmiotów) oraz pośrednictwo pieniężne (25,2% podmiotów).

W podgrupach branżowych PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 4 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Dwie największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (61,2% największych podmiotów) oraz działalność holdingów finansowych (27,3% największych podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 7 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (38,8% podmiotów), pozostałe pośrednictwo pieniężne (25,2% podmiotów) oraz pozostałe formy udzielania kredytów (23,6% podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 6 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (33,5% największych podmiotów), działalność holdingów finansowych (27,3% największych podmiotów) oraz leasing finansowy (16,3% największych podmiotów).