Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to zakwaterowanie (3,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 837 864 658,026 968 710 547,736 311 406 395,82413 523 119,773,25,96,645,7
Zakwaterowanie (PKD 55)10 666 057 762,435 934 032 072,753 417 592 210,62299 040 749,682,85,08,844,4
Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56)2 171 806 895,591 034 678 474,982 893 814 185,20114 482 370,095,311,14,052,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Dwie podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to hotele i podobne obiekty zakwaterowania (3,3 mld zł) oraz restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (2,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)12 837 864 658,026 968 710 547,736 311 406 395,82413 523 119,773,25,96,645,7
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)10 274 357 866,815 675 374 529,533 265 214 870,11279 168 978,662,74,98,644,8
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)1 992 871 877,06974 869 823,712 393 756 759,31104 745 587,515,310,74,451,1
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)119 546 419,1438 593 621,66379 894 432,3010 329 381,248,626,82,767,7
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)391 699 895,62258 657 543,22152 377 340,5119 871 771,025,17,713,034,0
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z)59 388 599,3921 215 029,61120 162 993,59-592 598,66-1,0-2,8-0,564,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.