Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91)2 456 606 931,161 993 027 224,68465 658 355,4412 314 128,480,50,62,618,9
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91.0)2 456 606 931,161 993 027 224,68465 658 355,4412 314 128,480,50,62,618,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podklasę PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność muzeów (283,8 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91)2 456 606 931,161 993 027 224,68465 658 355,4412 314 128,480,50,62,618,9
Działalność muzeów (PKD 91.02.Z)1 736 810 390,591 451 539 262,04283 815 887,871 171 232,160,10,10,416,4
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z)194 440 334,7298 402 881,1690 258 493,7714 581 392,657,514,816,249,4
Działalność bibliotek (PKD 91.01.A)495 816 879,72416 468 757,3385 671 895,15-2 181 158,59-0,4-0,5-2,616,0
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKD 91.04.Z)29 539 326,1326 616 324,155 912 078,65-1 257 337,74-4,3-4,7-21,39,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.