Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)4 560 320 486,172 508 896 531,097 624 193 300,59287 854 408,266,311,53,845,0
Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9)2 932 100 939,491 432 815 932,426 512 124 554,22150 441 556,775,110,52,351,1
Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.2)773 646 969,82351 235 947,04874 877 762,21120 689 532,0715,634,413,854,6
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)832 222 839,46711 572 841,92191 529 168,238 876 170,881,11,34,614,5
Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)22 349 737,4013 271 809,7145 661 815,937 847 148,5435,159,117,240,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 6 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,7 mld zł), działalność centrów telefonicznych (call center) (874,9 mln zł) oraz działalność związana z pakowaniem (759,0 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)4 560 320 486,172 508 896 531,097 624 193 300,59287 854 408,266,311,53,845,0
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)2 268 937 849,521 118 989 929,335 651 315 004,9892 273 687,474,18,31,650,7
Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z)773 646 969,82351 235 947,04874 877 762,21120 689 532,0715,634,413,854,6
Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)355 947 167,89186 861 292,20758 971 998,9143 608 725,2112,323,35,847,5
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)832 222 839,46711 572 841,92191 529 168,238 876 170,881,11,34,614,5
Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)307 215 922,08126 964 710,89101 837 550,3314 559 144,094,711,514,358,7
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)22 349 737,4013 271 809,7145 661 815,937 847 148,5435,159,117,240,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.