Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalności związane z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów, za którą pobierane są opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych dla ich właściciela. Dzierżawa tych produktów może dotyczyć: zezwolenia na reprodukcję, wykorzystywania w późniejszych procesach lub produktach, koncesji autoryzowanej dystrybucji (franczyzy). Obecni właściciele mogą, ale nie muszą, być twórcami tych produktów.

Podklasa ta obejmuje:

 • dzierżawę własności intelektualnej, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, takich jak książki lub oprogramowanie komputerowe,
 • tantiemy lub opłaty licencyjne płacone za prawo do korzystania z:
  • prawa do patentu,
  • znaków handlowych, nazwy marek,
  • prawa do badania i oceny minerałów,
  • franszyzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • uzyskiwania praw do publikacji, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działów 58 i 59,
 • produkcji, powielania i rozpowszechniania prac chronionych prawem autorskim (książki, oprogramowanie komputerowe, filmy), sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów 58, 59,
 • dzierżawy nieruchomości, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 68.2,
 • dzierżawy aktywów materialnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 77.1, 77.2, 77.3.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 369 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 28,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009106
31 marca 2010119
30 czerwca 2010136
30 września 2010146
31 grudnia 2010174
31 marca 2011189
30 czerwca 2011195
30 września 2011203
31 grudnia 2011219
31 marca 2012230
30 czerwca 2012233
30 września 2012245
31 grudnia 2012264
31 marca 2013276
30 czerwca 2013287
30 września 2013296
31 grudnia 2013342
31 marca 2014359
30 czerwca 2014369
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (35,2% ogółu), wielkopolskie (13,6% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie13035,2%
wielkopolskie5013,6%
małopolskie359,5%
pomorskie246,5%
śląskie226,0%
dolnośląskie215,7%
kujawsko-pomorskie184,9%
podkarpackie174,6%
zachodniopomorskie113,0%
łódzkie102,7%
warmińsko-mazurskie102,7%
lubelskie61,6%
opolskie51,4%
świętokrzyskie41,1%
podlaskie41,1%
lubuskie20,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (45,0% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (28,5% podmiotów) oraz spółki komandytowo-akcyjne (9,2% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16645,0%
indywidualna działalność gospodarcza10528,5%
spółki komandytowo-akcyjne349,2%
spółki komandytowe297,9%
spółki cywilne154,1%
spółki jawne154,1%
spółki akcyjne51,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (52,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (30,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych19552,8%
własność prywatna krajowa pozostała11330,6%
własność zagraniczna164,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych164,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej123,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej82,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej41,1%
własność państwowych osób prawnych30,8%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem 10,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych34994,6%
od 10 do 49 zatrudnionych195,1%
od 50 do 249 zatrudnionych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)1 763 016 941,771 380 680 010,24448 240 549,38185 654 076,1310,513,541,421,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (157,2 mln zł), LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (154,0 mln zł) oraz WÓDKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (87,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ676 646 968,58349 866 452,00157 185 175,00109 151 792,0016,131,269,448,3
LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA33 886 898,583 671 284,67153 972 698,42540 448,471,614,70,489,2
WÓDKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA476 078 000,32464 872 000,0087 791 000,0080 091 000,0016,817,291,22,4
B.TEAM FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ126 564 585,92123 105 106,1031 004 726,395 920 766,104,74,819,12,7
E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA5 327 391,871 560 151,7611 311 864,38-2 926 735,02-54,9-187,6-25,970,7
AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ444 513 097,40437 605 016,116 975 086,13-7 123 194,97-1,6-1,6-102,11,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.