Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • działalność organizacji, których członkowie reprezentują interesy pewnych grup społecznych lub promują różne idee wśród ogółu społeczeństwa. Działalność tych organizacji może przynosić korzyści również osobom, które nie są ich członkami.

Podział tego działu określony jest przez cele, którym działalność tych organizacji ma służyć, to jest: interesom pracodawców, osobom pracującym na własny rachunek oraz środowiskom naukowym (odpowiednie podklasy grupy 94.1), interesom pracowników (odpowiednie podklasy grupy 94.2) oraz propagowaniu działalności religijnej, politycznej, kulturalnej, edukacyjnej lub rekreacyjnej (odpowiednie podklasy grupy 94.9).

Dział ten nie obejmuje:

  • działalnosci komercyjnej prowadzonej przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej klasyfikacji (np. w zakresie edukacji - odpowiednie podklasy Sekcji P, a w zakresie opieki zdrowotnej - odpowiednie podklasy Sekcji Q).

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 119 538 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200994 551
31 marca 201095 810
30 czerwca 201096 971
30 września 201099 041
31 grudnia 2010104 137
31 marca 2011104 188
30 czerwca 2011104 795
30 września 2011105 678
31 grudnia 2011106 667
31 marca 2012108 195
30 czerwca 2012109 548
30 września 2012110 663
31 grudnia 2012111 801
31 marca 2013113 139
30 czerwca 2013114 382
30 września 2013115 418
31 grudnia 2013116 685
31 marca 2014118 110
30 czerwca 2014119 538
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (8,8% ogółu).

mazowieckie20 45317,1%
śląskie11 6929,8%
wielkopolskie10 4628,8%
małopolskie10 2818,6%
dolnośląskie10 2138,5%
pomorskie7 4386,2%
łódzkie7 0635,9%
lubelskie6 3345,3%
podkarpackie6 1485,1%
kujawsko-pomorskie5 7814,8%
zachodniopomorskie5 3594,5%
warmińsko-mazurskie4 8934,1%
podlaskie3 7573,1%
świętokrzyskie3 6633,1%
lubuskie3 0012,5%
opolskie3 0002,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 27 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to stowarzyszenia (47,2% podmiotów), związki zawodowe (16,3% podmiotów) oraz fundacje (14,1% podmiotów).

stowarzyszenia56 36947,2%
związki zawodowe19 46616,3%
fundacje16 90314,1%
kościół katolicki14 22711,9%
samorząd gospodarczy i zawodowy5 0884,3%
indywidualna działalność gospodarcza4 9644,2%
inne kościoły i związki wyznaniowe1 5361,3%
organizacje pracodawców3900,3%
partie polityczne2500,2%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione1630,1%
pozostałe1820,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (99,8% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (0,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,0% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała119 28699,8%
własność krajowych osób fizycznych1470,1%
własność zagraniczna450,0%
własność samorządowa380,0%
własność skarbu państwa60,0%
własność państwowych osób prawnych50,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,5% podmiotów) i od 10 do 49 (2,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych115 33496,5%
od 10 do 49 zatrudnionych3 3772,8%
od 50 do 249 zatrudnionych6960,6%
powyżej 250 zatrudnionych1310,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność pozostałych organizacji członkowskich (678,2 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność organizacji członkowskich (PKD 94)2 226 499 645,631 710 316 074,94964 229 420,9482 670 686,293,74,88,623,2
Działalność pozostałych organizacji członkowskich (PKD 94.9)1 699 293 804,871 392 338 770,30678 206 625,0656 674 158,613,34,18,418,1
Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych (PKD 94.1)409 788 563,07235 148 571,72232 075 137,0022 392 393,105,59,59,742,6
Działalność związków zawodowych (PKD 94.2)117 417 277,6982 828 732,9253 947 658,883 604 134,583,14,46,729,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 37 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA (105,2 mln zł), FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" (93,1 mln zł) oraz ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (76,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA57 396 962,9242 486 447,13105 164 783,9912 525 222,0221,829,511,926,0
FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"110 920 467,37109 929 855,8493 145 105,4725 808 060,2223,323,527,70,9
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ56 811 957,8939 128 658,4876 576 618,272 248 926,174,05,82,931,1
LIGA OBRONY KRAJU88 404 849,4071 834 910,6568 734 704,13-3 861 350,01-4,4-5,4-5,618,7
ZRZESZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH W POLSCE64 623 464,2452 208 556,1962 619 310,463 056 646,264,75,94,919,2
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO-ZARZĄD GŁÓWNY117 417 277,6982 828 732,9253 947 658,883 604 134,923,14,46,729,5
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ11 630 598,747 997 488,1950 894 124,972 569 681,3222,132,15,131,2
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH48 499 425,3942 317 091,3747 827 459,94730 616,141,51,71,512,8
STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE81 378 479,8063 680 164,4543 346 515,701 198 672,111,51,92,821,8
POLSKI CZERWONY KRZYŻ45 650 608,5718 006 402,3736 797 155,42-2 428 024,41-5,3-13,5-6,660,6
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH22 749 878,7020 676 622,8727 653 323,262 883 132,6212,713,910,49,1
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE43 098 260,8438 889 938,4925 812 108,223 856 202,709,09,914,99,8
FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU49 066 475,9724 659 973,6423 049 300,195 893 682,2412,023,925,649,7
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY137 665 475,01118 540 187,9522 711 469,70911 641,350,70,84,013,9
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO15 863 341,3810 585 015,4120 258 730,33268 969,131,72,51,333,3
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO24 502 179,1022 365 556,8818 555 203,611 395 886,885,76,27,58,7
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO16 563 512,8813 852 278,6118 395 748,49106 112,380,60,80,616,4
FUNDACJA "PRIMUS" (*)29 109 176,366 898 933,3718 153 754,732 425 749,498,335,213,476,3
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE79 268 086,9360 356 705,7717 793 484,474 518 525,605,77,525,423,9
TOWARZYSTWO ŚW. PAWŁA, PROWINCJA POLSKA15 760 072,669 986 969,7915 216 923,761 435 701,339,114,49,436,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.