Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych74 37595,2%
własność prywatna krajowa pozostała1 7612,3%
własność zagraniczna9371,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2650,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2610,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1780,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej990,1%
własność samorządowa660,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej360,0%
własność skarbu państwa350,0%
pozostałe710,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność samorządowa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność skarbu państwa
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (28,2% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (25,8% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (15,3% największych podmiotów).

własność zagraniczna3528,2%
własność krajowych osób fizycznych3225,8%
własność prywatna krajowa pozostała1915,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej129,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych54,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej43,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych21,6%
własność skarbu państwa21,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej21,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych21,6%
pozostałe64,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (50,0% sumy kapitałów własnych), własność krajowych osób fizycznych (12,7% sumy kapitałów własnych) oraz własność zagraniczna (10,6% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 344 703 702,53 zł50,0%
własność krajowych osób fizycznych341 907 304,91 zł12,7%
własność zagraniczna285 218 970,85 zł10,6%
własność prywatna krajowa pozostała246 673 543,51 zł9,2%
własność państwowych osób prawnych177 294 501,77 zł6,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych81 143 307,09 zł3,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych61 326 466,07 zł2,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej43 078 949,65 zł1,6%
własność skarbu państwa32 584 637,41 zł1,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych23 631 277,02 zł0,9%
pozostałe49 639 501 zł1,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.