Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,8% podmiotów), własność zagraniczna (7,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 17284,8%
własność zagraniczna1077,7%
własność prywatna krajowa pozostała473,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych191,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej181,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,5%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach własności.

Najczęściej występująca forma własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (50,0% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych150,0%
własność państwowych osób prawnych150,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Forma własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność państwowych osób prawnych (90,0% sumy kapitałów własnych).

własność państwowych osób prawnych12 241 708,60 zł90,0%
własność krajowych osób fizycznych1 360 186,07 zł10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.