Podsumowanie

Dział ten obejmuje specjalistyczne naprawy maszyn, urządzeń i wyrobów wyprodukowanych przez zakłady przemysłowe, których celem jest przywrócenie sprawności oraz ogólne i rutynowe konserwacje (tzn. serwis), co zapewnia efektywną pracę sprzętu oraz zapobiega awariom i naprawom.

Dział ten obejmuje tylko specjalistyczne naprawy i konserwacje. Znacząca liczba napraw wykonywana jest przez producentów maszyn, sprzętu i pozostałych wyrobów, i w tym przypadku klasyfikacja danej jednostki zajmującej się łącznie naprawami i produkcją następuje zgodnie z zasadą przeważającej wartości dodanej, powodując często, że te działalności zostają określone łącznie jako produkcja wyrobu. Ta sama zasada jest stosowana w przypadku łączenia handlu i napraw.

Odbudowa i przebudowa maszyn i sprzętu jest traktowana jako działalność produkcyjna ujęta w innych działach niniejszej Sekcji.

Naprawa i konserwacja wyrobów, które są wykorzystywane zarówno jako środki produkcji jak i wyroby konsumpcyjne, jest zazwyczaj sklasyfikowana jako naprawa i konserwacja artykułów użytku domowego (np. naprawa mebli biurowych i użytku domowego, sklasyfikowana w 95.24.Z).

Dział ten obejmuje także specjalistyczne instalowanie maszyn. Jednak instalowanie sprzętu, który stanowi integralną część budynku lub podobnych konstrukcji, jak na przyład wykonanie okablowania elektrycznego, instalowanie schodów ruchomych lub systemów klimatyzacyjnych, jest sklasyfikowana w odpowiednich podklasach Sekcji F Budownictwo.

Dział ten nie obejmuje:

  • czyszczenia maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 81.22.Z,
  • naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i (tele)komunikacyjnego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 95.1,
  • naprawy i konserwacji artykułów użytku domowego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 95.2.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 38 063 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200934 259
31 marca 201034 821
30 czerwca 201035 320
30 września 201035 828
31 grudnia 201035 949
31 marca 201136 206
30 czerwca 201136 083
30 września 201136 011
31 grudnia 201135 780
31 marca 201235 892
30 czerwca 201236 103
30 września 201236 398
31 grudnia 201236 331
31 marca 201336 453
30 czerwca 201336 882
30 września 201337 357
31 grudnia 201337 343
31 marca 201437 647
30 czerwca 201438 063
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,3% ogółu), pomorskie (13,9% ogółu) oraz śląskie (11,9% ogółu).

mazowieckie5 81615,3%
pomorskie5 27413,9%
śląskie4 53111,9%
wielkopolskie3 99910,5%
zachodniopomorskie2 9187,7%
dolnośląskie2 7447,2%
małopolskie2 4346,4%
kujawsko-pomorskie1 9465,1%
łódzkie1 9035,0%
lubelskie1 1423,0%
warmińsko-mazurskie1 0622,8%
podkarpackie1 0552,8%
opolskie9332,5%
lubuskie8402,2%
świętokrzyskie7862,1%
podlaskie6801,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza32 32384,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 8257,4%
spółki cywilne2 3346,1%
spółki jawne2670,7%
spółki komandytowe1390,4%
spółki akcyjne760,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych330,1%
spółki komandytowo-akcyjne330,1%
spółdzielnie200,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy70,0%
pozostałe60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych36 44995,8%
własność prywatna krajowa pozostała5891,5%
własność zagraniczna5071,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1440,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1230,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1010,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej570,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych230,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej170,0%
własność państwowych osób prawnych160,0%
pozostałe370,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,1% podmiotów) i od 10 do 49 (3,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych36 58096,1%
od 10 do 49 zatrudnionych1 1753,1%
od 50 do 249 zatrudnionych2470,6%
powyżej 250 zatrudnionych610,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (7,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)7 766 775 991,992 828 288 926,4810 860 315 208,08331 821 279,514,311,73,163,6
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)5 489 686 383,482 026 796 749,817 326 785 092,27158 737 663,222,97,82,263,1
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)2 277 089 608,51801 492 176,673 533 530 115,81173 083 616,297,621,64,964,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 154 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA (1,4 mld zł), JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,3 mld zł) oraz GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA (1,3 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA1 091 735 436,98277 585 910,191 432 096 235,1453 327 475,324,919,23,774,6
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)581 539 081,4167 275 845,261 326 370 545,1922 398 516,733,933,31,788,4
GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA899 098 585,45193 343 186,891 300 980 788,4849 264 025,825,525,53,878,5
ALCATEL-LUCENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ462 883 611,78130 789 268,22654 423 585,0644 794 617,569,734,36,871,7
Grupa Kapitałowa ZARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ459 345 930,55137 044 142,24445 839 966,3542 342 877,639,230,99,570,2
Grupa Kapitałowa NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA307 115 990,99120 976 808,28402 089 796,481 945 555,730,61,60,560,6
ZARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ294 159 280,53111 686 247,52392 321 291,8013 076 031,684,511,73,362,0
Grupa Kapitałowa CONTROL PROCESS SPÓŁKA AKCYJNA293 529 000,3082 782 000,00377 179 000,0033 791 000,0011,540,89,071,8
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA258 104 658,09129 568 081,78277 948 382,855 512 425,752,14,32,049,8
CONTROL PROCESS SPÓŁKA AKCYJNA224 213 424,4550 220 746,85260 969 836,1623 425 329,9110,546,69,077,6
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA178 214 684,4558 932 231,01254 825 410,623 003 625,551,75,11,266,9
ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA177 853 090,9758 570 637,07254 825 410,622 892 733,271,64,91,167,1
Grupa Kapitałowa INTROL SPÓŁKA AKCYJNA184 519 000,00114 248 000,00238 636 000,2812 081 000,006,610,65,138,1
TAURON SERWIS GZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 740 102,9413 234 274,89183 621 811,014 483 054,494,933,92,485,6
SZCZECIŃSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" SPÓŁKA AKCYJNA120 374 152,6125 763 473,70173 913 214,67-19 514 307,29-16,2-75,7-11,278,6
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ELTUR-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ102 629 832,9342 578 902,30157 846 662,095 539 185,195,413,03,558,5
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ELTUR-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 139 051,4441 186 246,72157 655 770,595 347 412,205,313,03,459,3
ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO "MIŃSK MAZOWIECKI" SPÓŁKA AKCYJNA88 983 906,155 283 564,22132 530 398,00-2 264 165,34-2,5-42,9-1,794,1
DB SCHENKER RAIL TABOR SPÓŁKA AKCYJNA54 769 967,973 455 120,39131 351 240,89-1 937 495,83-3,5-56,1-1,593,7
PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "REMAK" SPÓŁKA AKCYJNA73 360 000,0042 025 000,13125 605 000,004 092 000,005,69,73,342,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.