Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (7,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)7 766 775 991,992 828 288 926,4810 860 315 208,08331 821 279,514,311,73,163,6
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)5 489 686 383,482 026 796 749,817 326 785 092,27158 737 663,222,97,82,263,1
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2)2 277 089 608,51801 492 176,673 533 530 115,81173 083 616,297,621,64,964,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 8 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (3,5 mld zł), naprawa i konserwacja maszyn (2,7 mld zł) oraz naprawa i konserwacja statków i łodzi (1,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)7 766 775 991,992 828 288 926,4810 860 315 208,08331 821 279,514,311,73,163,6
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)2 277 089 608,51801 492 176,673 533 530 115,81173 083 616,297,621,64,964,8
Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)1 783 047 744,51748 753 827,862 704 051 858,0684 848 220,574,811,33,158,0
Naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z)1 293 626 031,34296 377 523,961 622 244 458,41-3 502 958,72-0,3-1,2-0,277,1
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)793 559 322,57170 656 333,601 184 860 014,1435 488 923,564,520,83,078,5
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z)779 782 160,90265 309 223,741 078 276 875,255 483 119,360,72,10,566,0
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)218 027 657,30126 730 654,88324 646 970,3025 481 119,2011,720,17,941,9
Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z)471 061 575,85355 563 240,64231 802 316,92-3 207 064,72-0,7-0,9-1,424,5
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)150 581 891,0163 405 945,13180 902 599,1914 146 303,979,422,37,857,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.