Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Edukacja (PKD P)39 899 247 251,5728 321 462 559,3817 266 838 768,34659 758 909,891,72,33,829,0
Edukacja (PKD 85)39 899 247 251,5728 321 462 559,3817 266 838 768,34659 758 909,891,72,33,829,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 7 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to szkoły wyższe (16,7 mld zł), pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (406,0 mln zł) oraz pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (138,2 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Edukacja (PKD P)39 899 247 251,5728 321 462 559,3817 266 838 768,34659 758 909,891,72,33,829,0
Szkoły wyższe (PKD 85.42.B)39 221 639 277,3027 901 563 918,5416 699 758 564,88653 406 890,461,72,33,928,9
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)387 412 852,11164 763 182,82405 982 304,30-8 644 577,47-2,2-5,3-2,157,5
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z)274 899 115,54244 156 864,55138 164 768,138 889 325,693,23,66,411,2
Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)5 826 317,114 379 991,4411 882 821,68327 491,535,67,52,824,8
Szkoły policealne (PKD 85.41.Z)5 041 616,573 100 182,977 040 052,035 225 740,44103,7168,674,238,5
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)2 430 541,361 947 454,442 734 468,08262 991,3910,813,59,619,9
Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)1 997 531,581 550 964,621 275 789,24291 047,8514,618,822,822,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.