Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana (PKD 62)13 003 300 080,748 134 436 002,1812 291 351 294,16984 893 835,817,612,18,037,4
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana (PKD 62.0)13 003 300 080,748 134 436 002,1812 291 351 294,16984 893 835,817,612,18,037,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podklasę PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność związana z oprogramowaniem (5,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana (PKD 62)13 003 300 080,748 134 436 002,1812 291 351 294,16984 893 835,817,612,18,037,4
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)9 327 333 195,816 745 892 344,745 724 434 873,87652 970 510,027,09,711,427,7
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)1 475 431 312,65464 930 783,043 659 826 692,82200 701 789,8713,643,25,568,5
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)2 036 258 125,00831 777 578,922 798 325 637,16129 265 980,306,415,54,659,2
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)164 277 447,2891 835 295,48108 764 090,311 955 555,621,22,11,844,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.