Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (11,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16)13 571 359 769,657 278 759 824,4713 195 184 061,11440 627 146,163,36,13,346,4
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2)12 435 958 620,586 545 929 389,8411 485 632 118,39377 570 442,083,05,83,347,4
Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.1)1 135 401 149,07732 830 434,631 709 551 942,7263 056 704,085,68,63,735,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 6 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (7,1 mld zł), produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (3,0 mld zł) oraz produkcja wyrobów tartacznych (1,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16)13 571 359 769,657 278 759 824,4713 195 184 061,11440 627 146,163,36,13,346,4
Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z)8 654 778 408,034 202 963 311,627 090 242 535,42259 303 280,973,06,23,751,4
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z)2 588 482 723,041 655 322 382,043 019 553 352,3296 762 211,093,75,93,236,1
Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z)1 135 401 149,07732 830 434,631 709 551 942,7263 056 704,085,68,63,735,5
Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z)238 890 430,5698 498 330,57510 120 114,4514 727 353,646,215,02,958,8
Produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z)664 900 804,59435 526 130,71447 715 689,42-13 285 002,61-2,0-3,1-3,034,5
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z)288 906 254,36153 619 234,90418 000 426,7820 062 598,996,913,14,846,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.